menuankieta

Gdzie spędziłeś wakacje?

Pokaż wyniki
newsletter
Logo BIP
 • Odwiedziło nas: 108214 osób
 • Do końca roku: 341 dni
 • Do wakacji: 149 dni
Środa, 2018-01-24
Imieniny:
Felicji, Roberta

Statut

Jesteś tu: » Strona główna » Statut

 

 

 

Rozdział I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

 1. Przedszkole w Michowie jest przedszkolem publicznym.
 2. Ustalona nazwa używana przez Przedszkole w pełnym brzmieniu:PRZEDSZKOLE W MICHOWIE.
 3. Siedziba Przedszkola znajduje się w Michowie przy ul. Strażackiej 3.
 4. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Michów.
 5. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

 

§ 2

               

                Przedszkole działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572z póź. zm).
 2. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr. poz 142,poz. 1591  z późń. zm.).
 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z  póź. zm.).
 4. Niniejszego Statutu.

§ 3

 

             Przedszkole używa pieczęci podłużnych o brzmieniu:

 1. PRZEDSZKOLE 21-140 W  MICHÓW UL. STRAŻACKA 3 tel. 856-60-04
 2. PRZEDSZKOLE 21-140 MICHÓW NIP 714-20-34-567 REGON 060715637

 

§ 4

 

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.
 2. Przedszkole pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku,  w godzinach od 7oo  do 16oo .
 3. Czas pracy Przedszkola wynosi 9 godzin dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej w każdej grupie.
 4.  Przedszkole jest wieloodziałowe.

 

§ 5

 

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową.
 2.  Podstawą gospodarki finansowej Przedszkola jest roczny plan finansowy.
 3. Obsługa finansowo- ksiegowa Przedszkola prowadzona jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie.

 

 

 

 

 

§ 6

 

 1. Świadczenia udzielane przez Przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie   z bieżącą uchwałą Rady Gminy.
 3. Szczegółowe zasady płatności za korzystanie ze świadczeń przedszkola określa umowa zawarta przed świadczeniem usługi pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka i dyrektorem przedszkola.
 4. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Wójtem Gminy, po skalkulowaniu kosztów przez dyrektora przedszkola.

 

 

 

Rozdział II

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§ 7

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności celem wychowania przedszkolnego jest:

  1)   wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

  2)   budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

  3)   kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego     znoszenia stresów i porażek;

  4)   rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

  5)   stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

  6)   troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

  7)   budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

  8)   wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

  9)   kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

  10)  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

 1. Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić w następujących obszarach:

1)      kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;

2)      kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku;

3)      wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

4)      wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

5)      wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

6)      wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

7)      wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem;

8)      wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec;

9)      wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne;

10)  wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

11)  pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

12)  wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

13)  wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

14)  kształtowanie gotowości do nauki pisania;

15)  wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych, a ponadto:

 

1) udziela dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

2) umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

3) sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,

4) współdziała z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej.

5) podejmuje działania profilaktyczne, stymulujące, kompensacyjne i korektywne.

 

 

 1. Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju placówki oraz w planach poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

 

§ 8

 

 1. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia należy następująco zagospodarować czas przebywania w przedszkolu dzieci w rozliczeniu tygodniowym w proporcjach:

  1)   co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (zabawy swobodne, przy niewielkim udziale nauczyciela);

  2)   co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. ( gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

  3)   najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

  4)   pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować

(czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

 

 1. Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

 

 1. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

1)   rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;

2)   nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;

3)   pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 1. Ze względu na dobro dzieci, należy zadbać o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, współpracując w tym zakresie z rodzicami.

 

 1. W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:

 

1)   systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;

2)   informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;

3)   zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

 

 1. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole.

 

§ 9

 

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych,                     a w szczególności:

 

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola,

2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,

3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,

4) współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.

 

 

 

                                                                     § 10

 

Przedszkole udziela i organizuje  wychowankom, i ich rodzinom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno- pedagogiczną zgodnie z poniższymi zasadami:

 

1) Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

a) z niepełnosprawności,

b) z niedostosowania społecznego,

c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

d) ze szczególnych uzdolnień,

e) ze specyficznych trudności w uczeniu się,

f) z zaburzeń komunikacji językowej,

g) z choroby przewlekłej,

h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

i) z niepowodzeń edukacyjnych,

j) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytowa ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,

k) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanym z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

 

 

 

   2) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana  w Przedszkolu rodzicom dziecka i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 3) Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4) Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu udzielają uczniom wychowawcy oraz specjaliści wykonujący zadania w przedszkolu( psycholog, pedagog, logopeda).

5) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: rodzicami, poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami działającymi na rzecz  rodziny.

6) Pomoc psychologiczni- pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: ucznia, rodziców, nauczyciela, specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem, poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, asystenta edukacji romskiej, pomocy nauczyciela.

7) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana dzieciom w formie:

a)  zajęć specjalistycznych:

-korekcyjno kompensacyjnych (dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu – grupa do 5 osób),- logopedycznych dla 9 dzieci z zaburzeniami mowy- grupa do 4osób)

- socjoterapeutycznych i innych zajęć o charakterze terapeutycznym ( dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne – grupa do 10osób)

b) porad i konsultacji

c) zajęć rozwijających uzdolnienia (dla szczególnie uzdolnionych, z wykorzystaniem metod aktywnych- grupa 5 do osób).

8) Pomoc Psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

9) Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniowie w przedszkolu jest zadaniem zespołu, który tworzy dyrektor przedszkola dla dziecka:

a)  niezwłocznie po otrzymaniu opinii lub orzeczenia,

b) niezwłocznie po otrzymaniu informacji o potrzebie objęcia pomocą  psychologiczno- pedagogiczną.

10) Dyrektor wyznacza osobę koordynującą  prace zespołu.

11) Do zadań zespołu należy:

 a) ustalenie zakresu pomocy z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia,

b)określenie zalecanych form, sposobów i

i okresu udzielania pomocy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uwzględnienie zaleceń  z opinii lub orzeczenia)

c) ocena efektywności działań

12) Zespół zakłada i prowadzi dla podopiecznych  Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia i ustala Plan Działania Wspierających  lub Określa Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny.  

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział III

 

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH ZADANIA

 

 

 

 

§ 11

 

 1. Organami Przedszkola są:

a)      Dyrektor przedszkola,

b)      Rada Pedagogiczna,

c)      Rada Rodziców.

 

 

§ 12

 

 1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu oraz odwoływany z tej funkcji przez Organ Prowadzący.

 

 1. Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych  w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

 

 1. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Przedszkole poza obiektem do niego należącym.

 

 1. Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy.

 

 1. Zadania Dyrektora przedszkola:

 

1)      Kierowanie bieżącą działalnością Przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz.

2)      Sprawowanie nadzoru pedagogicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3)      Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

4)      Inspirowanie i wspomaganie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej, w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad, konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia zawodowego.

5)      Stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju.

6)      Przedkładanie Radzie Pedagogicznej, w celu podjęcia uchwały, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych.

7)      Organizacja warunków do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

8)      Ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

9)      Opracowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia Organowi Prowadzącemu do dnia 30 kwietnia każdego roku.

10)  Przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał w ramach jej kompetencji stanowiących.

11)  Wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.

12)  Dysponowanie środkami finansowymi Przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie.

13)  Planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami.

14)  Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Przedszkola.

15)  Współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi.

16)  Kierowanie polityką kadrową Przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie pracowników.

17)  Przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną.

18)  Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Placówce oraz w porozumieniu z organem prowadzącym wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

19)  Przyjmowanie dzieci do przedszkola.

20)  Podejmowanie decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola               w czasie roku szkolnego, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

21)  Zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.

22)  Koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi.

23)  Współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników i stowarzyszeniami.

24)  Administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem.

25)  Prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

26)  Powiadamianie dyrektora szkoły obwodowej o spełnianiu przez dziecko obowiązku edukacyjnego w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie.

27)  Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

 

 1. Dyrektor w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:

1)        a) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia

       jakości pracy placówki;

b) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej;

c) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: organizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

2)  przeprowadza ewaluację wewnętrzną w odniesieniu do wszystkich lub wybranych

     wymagań, lub do innych zagadnień uznanych  za istotne w działalności placówki;

3) obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i  

    opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej

    placówki;

4)  opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia

     radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego   

     dotyczy plan, a do dnia 31 sierpnia każdego roku przedstawia radzie pedagogicznej

     wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru;

1)      plan nadzoru powinien zawierać:

a) cele, przedmiot ewaluacji zewnętrznej oraz jej harmonogram,

b) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej,

c) tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli.

 

 1. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, a szczególności:

a)      zapewnia bieżący przepływ informacji,

b)      umożliwia swobodne działanie organów przedszkola, zgodnie z prawem.

 

 1. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez Przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

 

 1. W przypadku nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego nauczyciel.

 

§ 13

 

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

 

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni                   w Przedszkolu, bez względu na wymiar czasu pracy.

 

 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

 

 1. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

 

 1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

 

a)      przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz wprowadzanie zmian,

b)      opracowanie programu rozwoju placówki,

c)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych                w przedszkolu,

d)      uchwalanie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej, regulaminu pracy;

e)      ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,

f)        podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy,

g)      ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje:

 

a)      projekt planu finansowego przedszkola,

b)      wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli,

c)      organizację pracy placówki, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia,

d)      propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych.

 

 1. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.

 

 1. Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 

 1. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów,                      w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.
 2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 

 1. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

 

 1. Rada Pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisk co do podjęcia decyzji.

 

 1. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

 1. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności, o którym mowa w § 14 ust. 5.

§ 14

 

 1. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.

 

 1. Członkowie Rady Rodziców wybierani są co roku na pierwszym zebraniu organizacyjnym z rodzicami w tajnym głosowaniu. Przedstawicielem do Rady Rodziców zostaje osoba wybrana spośród członków Rady Grupy, która otrzymała największą liczbę głosów w tajnym głosowaniu.

 

 1. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

 

 1. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami oraz opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola.

 

 1. W celu wspierania statutowej działalności Przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.         Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.

 

 1. Zasady gromadzenia funduszu i plan finansowy Rady Rodziców uchwala się na zebraniu ogólnym z rodzicami.

 

§ 15

 

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola.

 

 1. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów. Jeżeli nie dojdzie do rozstrzygnięcia sporu, to w zakresie spraw finansowych i administracyjnych rozstrzyga organ prowadzący, a  w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej organ nadzoru pedagogicznego.
 2. Jeżeli dyrektor przedszkola jest stroną w sporze, wówczas prowadzi negocjacje i podejmuje ostateczne decyzje Organ Prowadzący lub Lubelski Kurator Oświaty.

 

 1. Jeżeli dyrektor jest strona w sporze, wówczas prowadzi negocjacje i podejmuje ostateczne decyzje organ prowadzący lub Lubelski Kurator Oświaty.

 

 1. Strony będące w sporze mogą korzystać z opinii specjalistów i przedstawić ich opinie.

 

Rozdział IV

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

§ 16

 

Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

 

Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

 

 

 

Arkusz organizacji przedszkola opiniuje Rada Pedagogiczna, a zatwierdza Organ Prowadzący.

 

W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

a)      liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,

b)      liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

c)      ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,

d)      czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

 

Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.

 

Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz jest dostosowany do oczekiwań rodziców.

 

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece 1 lub 2 nauczycielkom, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).

 

Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola.

 

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego wybranych z wykazu programów dopuszczonych do użytku przez dyrektora na wniosek nauczycieli lub programu autorskiego.

 

Programy z poszczególnych oddziałów, uwzględniające całość podstawy programowej wychowania przedszkolnego, tworzą przedszkolny zestaw programów.

 

Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii. Warunki i sposób wykonania przez Przedszkole tego zadania określają odrębne przepisy.

 

Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dzieci mogą uczestniczyć w innych zajęciach dodatkowych, takich jak: język obcy, rytmika, gimnastyka korekcyjna itp.

 

Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców. Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców.

 

Czas trwania zajęć, w tym prowadzonych dodatkowo, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

 

1)      z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut,

2)      z dziećmi 5-6 lat – około 30 minut.

 

Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.

 

Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:

 

a)      sale zajęć dla poszczególnych oddziałów,

b)       szatnię dla dzieci i łazienkę,

c)      kuchnię,

d)      pomieszczenia administracyjno- gospodarcze.

 

Dzieci uczęszczające do Przedszkola mają zapewnione:

 

a)      równomiernie rozłożone zajęcia w poszczególnych dniach tygodnia,

b)      różnorodność zajęć w ciągu dnia,

c)       możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci,

 

Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci na powietrzu.

 

Przedszkole zapewnia odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie dla wychowanków.

 

Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, oraz sprawności fizycznej.

 

Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla dzieci powinien uwzględniać potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia.

 

Przedszkole może organizować zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego zgodnie z orzeczeniem poradni i poniższymi zasadami:

 

 1. dyrektor powierza prowadzenie zajęć jednemu nauczycielowi, ustalając zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć;
 2. zajęcia prowadzi się w miejscu pobytu dziecka (np. domu), z grupą wychowawczą w przedszkolu, lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu,
 3. realizuje się treści wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka lub na wniosek nauczyciela w zmniejszonym zakresie,
 4. tygodniowy wymiar godzin wynosi od 4 do 6 godzin, realizowany w ciągu co najmniej 2 dni,
 5. dzieciom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym w miarę posiadanych możliwości przedszkole umożliwia uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, uroczystościach i imprezach.

 

§ 17

 

        Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola:

 

 1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (opiekunów).

 

 1. Rodzice do odbioru dziecka mogą upoważnić inną, przez siebie wskazaną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Upoważnienie jest dokonywane w formie pisemnej.

 

 1. Przyprowadzane dziecko jest oddawane pod opiekę nauczyciela i od nauczyciela odbierane.

 

 1. Od momentu odebrania dziecka od nauczyciela rodzic (opiekun) przejmuje za nie odpowiedzialność.

 

 1. Rodzice dzieci przewożonych autobusem gminnym do przedszkola zobowiązują się na piśmie skierowanym do Wójta Gminy, iż ich dziecko będzie przyprowadzane na przystanek i odebrane po odwozie przez rodzica.

 

 1. Za bezpieczeństwo dzieci dojeżdżających do Przedszkola odpowiada osoba zatrudniona przez organ prowadzący, która sprawuje opiekę podczas jazdy, przyprowadza dzieci i odbiera o oznaczonej godzinie.

 

 1. Dzieci mogą być przyprowadzane do Przedszkola od godz. 7.00 - 9.30.

 

 1. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do Przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście bądź telefonicznie.

 

 1. Odbieranie dzieci z Przedszkola trwa do godz.16.00 lub wcześniej, zgodnie z zadeklarowaną liczbą godzin ponad podstawę programową.

 

§ 18

 

      Zasady szczegółowego zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w Przedszkolu:

 

 1. Podczas pobytu w Przedszkolu dzieci pozostają pod opieką nauczyciela.

 

 1. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych dzieci od chwili ich przybycia do Przedszkola aż do momentu odebrania ich przez upoważnione osoby.

 

 1. W czasie zajęć dodatkowych organizowanych na życzenie rodziców, odpowiedzialność  za opiekę nad uczestniczącymi w nich dziećmi spada na osobę prowadzącą te zajęcia.

 

 1. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe zabiera dzieci od nauczyciela i po ich zakończeniu odprowadza do sali.

 

 1. W razie konieczności indywidualnego wyjścia dziecka z sali w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych, dziecko zgłasza fakt wyjścia i powrotu do sali nauczycielowi.

 

 1. W grupie najmłodszej zapewnia się dodatkową opiekę sprawowaną przez pomoc nauczyciela.

 

 1. W sytuacji zaistnienia wypadku dziecka nauczyciel zobowiązany jest  niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie rodziców dziecka i dyrektora przedszkola.

 

 1. Nie należy podawać dzieciom żadnych leków, a w przypadku choroby powiadomić rodziców.

 

 1. Nauczyciel sprawdza stan urządzeń sportowych oraz sprzętu gimnastycznego w sali oraz na placu zabaw przed zajęciami (wyjściem).

 

 1. W trakcie zajęć poza terenem Przedszkola, zapewnia się opiekę 1 osoby dorosłej na 10 dzieci.

 

 1. Przed wyjściem poza budynek Przedszkola oraz przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, a także po przybyciu na docelowe miejsce - opiekun sprawdza ilość dzieci.

 

 1. Organizacja każdej wycieczki powinna być poprzedzona zgłoszeniem do dyrektora przedszkola na 2-3 dni wcześniej.

 

 1. W wycieczce wyjazdowej mogą brać udział dzieci, których rodzice wyrazili zgodę na piśmie.

 

 1. Kierownik wycieczki przygotowuje wymaganą dokumentację: program i kartę wycieczki zatwierdzoną przez dyrektora przedszkola, sporządza listę uczestników oraz przechowuje zebrane oświadczenia rodziców podczas wyjazdu.

 

 1. W trakcie wycieczki wyjazdowej zapewnia się opiekę jednej osoby dorosłej na 8 dzieci.

 

 1. Obowiązkowym wyposażeniem wycieczki jest podręczna apteczka.

 

 1. Dla podniesienia bezpieczeństwa opiekunowie wycieczki powinni posiadać telefon komórkowy.

 

 1. Dzieci uczęszczające do Przedszkola mają zapewnione:

 

a)      odpowiednie oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową,

b)      dostosowanie sprzętu do wzrostu dzieci oraz rodzaju pracy,

c)      korzystanie z odpowiednio dobranych urządzeń dostosowanych do wieku dzieci.

§ 19

 

       Zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola: 

 

 1. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 

 1. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do Przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia, z uwzględnieniem § 11.

 

 1. Rekrutacja na dany rok szkolny odbywa się do 30 kwietnia każdego roku na pisemny wniosek rodziców (karta zgłoszenia dziecka do przedszkola), złożony  do 25 kwietnia w kancelarii Przedszkola.

 

 1. Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola jest umową między stronami.

 

 1. Do Przedszkola przyjmuje się w pierwszej kolejności:

 

a)      dzieci realizujące obowiązek edukacyjny,

b)      dzieci matek i ojców samotnie wychowujących dzieci,

c)      dzieci matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

d)      dzieci z rodzin zastępczych.

 

 1. W ramach wolnych miejsc przyjęć dzieci do Przedszkola dokonuje się w ciągu całego roku szkolnego.

 

 1. Dyrektor placówki przyjmuje dzieci do Przedszkola.

 

 1. Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci do Przedszkola przekracza liczbę miejsc,  o przyjęciu decyduje trzyosobowa komisja powołana przez dyrektora.   

          

                       W skład komisji wchodzą:

                      - dyrektor przedszkola,

                      - przedstawiciel Rady Rodziców,

                      - przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

 

 1. Obrady komisji są protokołowane, a decyzja komisji jest ostateczna, jeżeli jest zgodna ze statutem. W innym przypadku rodzice mają prawo odwołania do organu prowadzącego.

 

 1. Protokół powinien zawierać skład i listę obecności członków komisji społecznej oraz wykazy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola. Protokoły z komisji łącznie z kartami zgłoszeń dzieci przechowuje dyrektor przedszkola.

 

 1. Do Przedszkola mogą być przyjęte dzieci spoza Gminy Michów, jeśli są wolne miejsca w placówce.

 

 1. Przedszkole wywiesza w miejscu dostępnym dla zainteresowanych listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola. Lista dzieci nieprzyjętych przekazywana jest do organu prowadzącego.

 

 1. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą być przyjmowane do Przedszkola na warunkach i w trybie dotyczących obywateli polskich.

 

§ 20

 

       Zasady dokumentowania zajęć przedszkolnych:

 

 1. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym.
 2. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, daty ich urodzenia, nazwiska i imiona ich rodziców (opiekunów prawnych) i adresy zamieszkania.
 3. W dzienniku powinny być wpisane realizowane programy.
 4. W dzienniku odnotowuje się obecność wychowanków na zajęciach.
 5. Fakt przeprowadzenia zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.
 6. Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe, organizowane na życzenie rodziców prowadzą dzienniki swoich zajęć, wpisując temat zajęcia i odnotowując obecność uczestników.

 

 1. Przedszkole prowadzi dzienniki zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych zgodnie z zasadami:

a)      pedagog, psycholog, logopeda zatrudniony w przedszkolu prowadzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy plan swoich zajęć, czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, imiona i nazwiska dzieci oraz informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi specjalista współdziała przy wykonywaniu swoich zadań;

b)      przedszkole gromadzi w indywidualnej teczce, dla każdego dziecka objętego pomocą dokumentację badań i czynności uzupełniających.

 

§ 21

 

 1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola, po uprzednim zawiadomieniu rodzica na piśmie w następującym przypadku:

 

a)      nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do Przedszkola,

b)      nie przestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu,

c)      rodzice zalegają z odpłatnością za usługi świadczone przez Przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych,

d)      dziecko nie rokuje możliwości adaptacyjnych,

e)      nie zgłoszenia się dziecka w ciągu 2 tygodni po rozpoczęciu roku szkolnego.

 

 1. Rodzicom dziecka skreślonego przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od daty wydania decyzji do organu prowadzącego.

 

 1. Skreślenie z listy przyjętych może nastąpić w każdym czasie na wniosek rodzica.

 

 

 

Rozdział V

 

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

§ 22

 

 1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.
 2. Na wniosek rodziców ze względu na szczególną sytuację, dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które nie osiągnęło wieku trzech lat, ale ma co najmniej 2,5 roku. Do szczególnych sytuacji zaliczamy:

a)      sytuację rodzinną dziecka (dziecko z rodziny patologicznej, które jak najwięcej czasu powinno spędzać poza domem, śmierć matki lub porzucenie dziecka przez matkę),

b)      sytuację prawną dziecka (np. adopcja lub rodzina zastępcza),

c)      sytuację materialną (matka zmuszona jest podjąć pracę),

d)      szybki, intensywny rozwój dziecka.

 

 1. Dziecko w wieku powyżej 6 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do Przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci niepełnosprawne zgodnie z zasadami określonymi w § 20 ust.2.

 

 1. Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

 

 1. Jeżeli droga dziecka realizującego obowiązek edukacyjny z domu do Przedszkola przekracza 3km obowiązkiem organu prowadzącego jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

 

 1. Obowiązki dziecka w Przedszkolu:

 

a)      znajomość i przestrzeganie przez dzieci zasad i reguł zawartych w grupie        (w zakresie kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi),

b)      zachowanie ustalonych zasad bezpieczeństwa w określonych sytuacjach i miejscach,

c)      szanowanie sprzętu i zabawek jako wspólnej własności.

 

 1. Dziecko w Przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

 

a)      właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego  zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b)      szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

c)      ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

d)      poszanowania jego godności osobistej,

e)      poszanowania własności,

f)        opieki i ochrony,

g)      partnerskiej rozmowy na każdy temat,

h)      akceptacji jego osoby.

 

 1. Za przestrzeganie praw dziecka w Przedszkolu odpowiedzialni są nauczyciele oraz inni pracownicy przedszkola.

 

 1. Nadzór nad przestrzeganiem praw dziecka pełni dyrektor przedszkola poprzez wspieranie psychiczne osób z problemami, organizowanie szkoleń i spotkań ze specjalistami, dostarczenie informacji na temat instytucji i placówek, które mogą udzielić porady i pomocy, upowszechnienie wiedzy o prawach i wynikających z nich skutkach społecznych.

 

 1. Procedury odwoławcze w przypadku naruszenia praw dziecka:

 

1)      wysłuchanie dziecka przez nauczyciela,

2)      wysłuchanie dziecka przez dyrektora,

3)      odwołanie się rodziców do dyrektora,

4)      odwołanie się rodziców od decyzji dyrektora do władz samorządowych,

5)      odwołanie się rodziców do rzecznika praw ucznia w Kuratorium Oświaty,

6)      odwołanie się rodziców do rzecznika praw dziecka,

7)      odwołanie się rodziców do rzecznika praw obywatelskich.

 

 

Rozdział VI

 

RODZICE

 

§ 23

 

             1.   Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 

a)      przestrzeganie niniejszego statutu,

b)      respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji,

c)      przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola przez rodziców lub przez upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

d)      terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu,

e)      informowanie o przyczynach dłuższej nieobecności dziecka w Przedszkolu,

f)        niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka,

g)      przyprowadzanie dziecka do Przedszkola w dobrej kondycji zdrowotnej (dzieci z podwyższoną temperaturą i rozstrojem żołądka nie powinny być przyprowadzane do Przedszkola),

h)      dbanie o higieniczny i estetyczny wygląd dziecka,

i)        respektowanie czasu pracy Przedszkola,

j)        rodzice dziecka 6-letniego podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

 

 1. Rodzice mają prawo do:

a)      zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

b)      uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

c)      uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

d)      wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

e)      aktywnego włączania się w życie przedszkola,

f)        wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa np. Radę Rodziców.

 

 1. Rodzic jest odpowiedzialny za rozwój dziecka m.in. prawidłowe wychowanie.

W sytuacji nie wypełniania obowiązków przez rodzica (np. dziecko zachowuje się niekonwencjonalnie, rodzic nie uczestniczy w zebraniach itp.) następuje:

1) rozmowa nauczyciela z rodzicem,

2) rozmowa dyrektora i nauczyciela z rodzicem,

3) zobowiązanie rodzica np. do uczestnictwa w szkole dla rodziców,

4)skierowanie sprawy do sądu rodzinnego.

 

§ 25

 

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze organizowane są w Przedszkolu

3 x  w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

 

§ 26

 

     Formy współpracy Przedszkola z rodzicami:

 

a)     zebrania ogólne i grupowe,

b)    konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem, dyrektorem,

c)     kąciki dla rodziców i prezentacja prac dzieci,

d)    organizacja uroczystości i wycieczek,

e)     zajęcia otwarte,

f)     wspólna organizacja zajęć dla dzieci i prelekcji z udziałem rodziców

 

 

Rozdział VII

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

                                                          § 27

 

W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli określają odrębne przepisy.

 

§ 28

 

1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i  opiekuńczą zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego,

zawartą w realizowanych programach edukacyjnych, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.

 

 

                 2. Nauczyciel odpowiedzialny jest za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

             a) Jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone                   zajęcia lub stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć.

                      b) Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się podczas zajęć, niezwłocznie   

                     się je przerywa i wyprowadza osoby powierzone opiece. 

                   

Do obowiązków nauczyciela należy: 

                                                                                                       

1)  realizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

2) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z                                                                                                                                   obowiązującym programem, oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość i wyniki, 

3) prowadzenie działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia,

4) prowadzenie obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza przedszkolna).

5)  stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

6) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu   w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów, itp.,

7)  współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc   psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną itp., 

8)planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

9)  dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troskę o estetykę pomieszczeń,

10)  eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

11)  współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

12)  prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

13)  realizacja zaleceń dyrektora oraz osób kontrolujących,

14) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

15) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

16)   realizacja wszystkich postanowień z bieżącej działalności placówki.

 

Nauczyciel powinien:

 

1)      szanować godność dziecka i respektować jego prawa zgodnie z Konwencją Praw Dziecka,

2)      prowadzić działania prozdrowotne i promować zdrowy styl życia,

3)      dbać o atmosferę zaufania i partnerstwa w grupie, co daje możliwość swobodnego wypowiadania oraz rozwiązywania problemów,

 

4)      otaczać indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymywać kontakt z ich rodzicami w celu:

a)    poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

b)   ustalenia form pomocy w działaniach dydaktyczno-wychowawczych wobec dzieci,

c)    włączenia ich w działalność Przedszkola.

 

Nauczyciel ma prawo :

 

a)      korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.,

b)      stosowania takich metod nauczania i wychowania, które dają dziecku pełne możliwości rozwoju psychicznego i intelektualnego, uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne,

c)      wyboru programu wychowania przedszkolnego spośród dopuszczonych do użytku przedszkolnego lub opracowania programu autorskiego,

d)      wyboru zatwierdzonych do użytku przedszkolnego podręczników i pomocy naukowych,

e)      podnoszenia swojej wiedzy ogólnej i zawodowej korzystając z wszelkich form doskonalenia zawodowego.

 

§ 29

 

 1. Zakres obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych.

 

a)    w przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi,

b)   ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,

c)    pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci,

d)   szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.

2. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy

 

 

 

 

 

 Rozdział VIII

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 30

 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 

§ 31

 

Zmiany w niniejszym Statucie są zatwierdzane poprzez uchwały Rady Pedagogicznej.

§ 32

 

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

 

a)    wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń,

b)   udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora przedszkola.

 

§ 33

 

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 

§ 34

 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 35

 

    Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne   

    przepisy.

§ 36

 

 1. Za stan zabezpieczenia majątku Przedszkola odpowiada dyrektor.
 2. Majątek może być przekazywany lub zbywany za zgodą organu prowadzącego.
 3. W przypadku likwidacji Przedszkola majątek i dokumentację przejmuje organ prowadzący.

 

§ 37

 

 1. Przedszkole tworzy, łączy, przekształca w inną formę organizacyjno-prawną i likwiduje organ prowadzący.
 2. Należności i zobowiązania zlikwidowanego Przedszkola przejmuje organ prowadzący.
 3. Likwidując lub przekształcając Przedszkole, organ prowadzący określa przeznaczenie mienia znajdującego się w użytkowaniu Przedszkola.

 

§ 38

 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

Za zgodność z protokołem Rady Pedagogicznej z dnia 30 czerwca 2010r.                                                                                         

 

 

                                                                                        

 

 

 

Rozdział I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

 1. Przedszkole w Michowie jest przedszkolem publicznym.
 2. Ustalona nazwa używana przez Przedszkole w pełnym brzmieniu:

PRZEDSZKOLE W MICHOWIE.

 1. Siedziba Przedszkola znajduje się w Michowie przy ul. Strażackiej 3.
 2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Michów.

10.Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

11.Dyrektor Przedszkola pełni trwały zarząd na nieruchomości należącej do Przedszkola w Michowie.

§ 2

               

                Przedszkole działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz.425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
 2. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591             z 2001r. ze zm.).
 3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005r. ze zm.).
 4. Niniejszego Statutu.

§ 3

 

Przedszkole używa pieczęci podłużnych o brzmieniu:

 1. PRZEDSZKOLE 21-140 MICHÓW UL. STRAŻACKA 3 tel. 856-60-04
 2. PRZEDSZKOLE 21-140 MICHÓW NIP 714-10-96-709 REGON 432259539

 

§ 4

 

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.
 2. Przedszkole pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku,                                     w godzinach od 7oo  do 16oo .
 3. Czas pracy Przedszkola wynosi 9 godzin dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej w każdej grupie.
 4. Dzienny czas pracy Przedszkola określa organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola poparty potrzebami rodziców.

 

§ 5

 

 1. Przedszkole jest zakładem budżetowym.
 2.  Podstawą gospodarki finansowej Przedszkola jest roczny plan finansowy obejmujący przychody:

2)      dotacje z budżetu gminy,

3)      stałe opłaty miesięczne za pobyt dziecka w Przedszkolu,

4)      opłaty za wyżywienie,

5)      odsetki bankowe.

 1. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie         z przepisami o gospodarce finansowej w zakładach budżetowych.
 2. Obsługa finansowo-księgowa Przedszkola prowadzona jest przez Urząd Gminy.

 

§ 6

 

 1. Świadczenia udzielane przez Przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie   z bieżącą uchwałą Rady Gminy.
 3. Nieobecność dziecka w Przedszkolu nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty czesnego.
 4. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia ustala organ prowadzący po skalkulowaniu kosztów przez dyrektora przedszkola.
 5. Dzienną stawkę żywieniową określa dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii rodziców.

10.W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności.

11.Opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu wnosi się miesięcznie z góry do 15 dnia danego miesiąca.

 

Rozdział II

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§ 7

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

a)    wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym,

b)    udziela dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

c)    umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

d)    sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,

e)    współdziała z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej.

f)      podejmuje działania profilaktyczne, stymulujące, kompensacyjne i korektywne.

 

 1. Wynikające z powyższych celów zadania Przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

-         Poznawanie i rozumienie świata i siebie.

-         Nabywanie umiejętności poprzez działanie.

-         Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie.

-         Budowanie systemu wartości.

 

3. Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na:

a)      zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

b)      uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

c)      stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

d)      rozwijaniu wrażliwości moralnej,

e)      kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka – w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,

f)        rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

g)      rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

h)      zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

 

4. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i   bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

 

§ 8

 

 1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
 2. Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju placówki oraz w planach poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

 

§ 9

 

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych,                     a w szczególności:

a)      zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola,

b)      zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,

c)      stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,

d)      współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.

 

 

 

 

§ 10

 

 1. W ramach posiadanych możliwości Przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

a)      diagnozowanie środowiska wychowanków,

b)      rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,

c)      rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,                                                                                                   

d)      wspieranie dziecka uzdolnionego,

e)      podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych,

f)        prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców,

g)      wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

h)      wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 

 1. Zadania, o których mowa w ust.1, są realizowane we współpracy z:

a)      rodzicami,

b)      nauczycielami,

c)      poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi,

d)      innymi przedszkolami,

e)      podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest dobrowolne.

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana na wniosek:

 

a)      rodziców,

b)      nauczyciela,

c)      poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być organizowana w Przedszkolu           w formie:

a)      zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

b)      zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,

c)      porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

 

§ 11

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci może być organizowane w Przedszkolu, jeżeli ma ono możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, a w szczególności dysponuje środkami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnym do prowadzenia wczesnego wspomagania.

 

 

 

 

 

Rozdział III

 

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH ZADANIA

 

§ 12

 

 1. Organami Przedszkola są:

d)      Dyrektor przedszkola,

e)      Rada Pedagogiczna,

f)        Rada Rodziców.

 

 1. Może być utworzona Rada Przedszkola jako społeczny organ przedszkola                       z  kompetencjami określonymi w ustawie o systemie oświaty.

 

§ 13

 

10.Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu oraz odwoływany z tej funkcji przez Organ Prowadzący.

 

11.Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych                         w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

 

12.Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Przedszkole poza obiektem do niego należącym.

 

13.Zadania Dyrektora przedszkola:

 

28)  Kierowanie bieżącą działalnością Przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz.

29)  Sprawowanie nadzoru pedagogicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

30)  Opracowanie mierzenia jakości pracy Przedszkola, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalania sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników.

31)  Planowanie, organizowanie i przeprowadzenie mierzenia jakości pracy.

32)  Przekazywanie raportu o jakości pracy placówki Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej.

33)  Opracowywanie programu rozwoju placówki, wspólnie z Radą Pedagogiczną z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy

34)  Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

35)  Inspirowanie i wspomaganie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej, w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad, konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia zawodowego.

36)  Stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju.

37)  Przedkładanie Radzie Pedagogicznej, w celu podjęcia uchwały, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych.

38)  Organizacja warunków do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

39)  Ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

40)  Opracowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia Organowi Prowadzącemu do dnia 30 kwietnia każdego roku.

41)  Przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał w ramach jej kompetencji stanowiących.

42)  Wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.

43)  Dysponowanie środkami finansowymi Przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie.

44)  Planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami.

45)  Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Przedszkola.

46)  Współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi.

47)  Kierowanie polityką kadrową Przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie pracowników.

48)  Przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną.

49)  Organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

50)  Przyjmowanie dzieci do przedszkola.

51)  Podejmowanie decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola               w czasie roku szkolnego, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

52)  Zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.

53)  Koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi.

54)  Współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników.

55)  Administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem.

56)  Prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

57)  Powiadamianie dyrektora szkoły obwodowej o spełnianiu przez dziecko obowiązku edukacyjnego w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie.

58)  Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

 

 1. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, a szczególności:

c)      zapewnia bieżący przepływ informacji,

d)      umożliwia swobodne działanie organów przedszkola, zgodnie z prawem.

 

 1. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez Przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

 

7. W przypadku nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego nauczyciel.

 

 

§ 14

 

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

 

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni                   w Przedszkolu, bez względu na wymiar czasu pracy.

 

 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

 

 1. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

 

 1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

 

h)      przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz wprowadzanie zmian,

i)        opracowanie programu rozwoju placówki,

j)        podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych                w przedszkolu,

k)      uchwalanie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej, regulaminu pracy;

l)        ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,

m)    podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy,

n)      ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje:

 

e)      projekt planu finansowego przedszkola,

f)        wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli,

g)      organizację pracy placówki, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia,

h)      propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych.

 

 1. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie                             z harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.

 

 1. Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 

 1. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów,                      w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.
 2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 

 1. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

 

 1. Rada Pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisk co do podjęcia decyzji.

 

 1. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

 1. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności, o którym mowa w § 14 ust. 5.

§ 15

 

 1. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.

 

 1. Członkowie Rady Rodziców wybierani są co roku na pierwszym zebraniu organizacyjnym z rodzicami, przynajmniej po 2 przedstawicieli z każdej grupy.

 

 1. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

 

 1. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami oraz opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola.

 

 1. W celu wspierania statutowej działalności Przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.         Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.

 

 1. Zasady gromadzenia funduszu i plan finansowy Rady Rodziców uchwala się na zebraniu ogólnym z rodzicami.

 

§ 16

 

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola.

 

 1. W przypadku wyrażenia sprzecznych opinii dyrektor organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.

 

 1. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów. Jeżeli nie dojdzie do rozstrzygnięcia sporu, to w zakresie spraw finansowych i administracyjnych rozstrzyga organ prowadzący, a              w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej organ nadzoru pedagogicznego.
 2. Jeżeli dyrektor przedszkola jest stroną w sporze, wówczas                                                      prowadzi negocjacje i podejmuje ostateczne decyzje Organ Prowadzący lub Lubelski Kurator Oświaty.

 

 1. Strony będące w sporze mogą korzystać z opinii specjalistów i przedstawiać ich opinie.

 

Rozdział IV

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

§ 17

 

Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

 

Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

 

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.

 

Arkusz organizacji przedszkola opiniuje Rada Pedagogiczna i Kurator Oświaty, a zatwierdza Organ Prowadzący.

 

W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

e)      liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,

f)        liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

g)      ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,

h)      czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

 

Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz jest dostosowany do oczekiwań rodziców.

 

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece 1 lub 2 nauczycielkom, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

 

Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania do przedszkola.

 

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego wybranych z wykazu programów dopuszczonych do użytku lub programu autorskiego.

 

Programy z poszczególnych oddziałów, uwzględniające całość podstawy programowej wychowania przedszkolnego, tworzą przedszkolny zestaw programów.

 

Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii. Warunki i sposób wykonania przez Przedszkole tego zadania określają odrębne przepisy.

 

Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dzieci mogą uczestniczyć w innych zajęciach dodatkowych, takich jak: język obcy, rytmika, gimnastyka korekcyjna itp.

 

Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców. Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców.

 

Czas trwania zajęć, w tym prowadzonych dodatkowo, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

 

5)      z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut,

6)      z dziećmi 5-6 lat – około 30 minut.

 

Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.

 

Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:

 

e)      sale zajęć dla poszczególnych oddziałów,

f)         szatnię dla dzieci i łazienkę,

g)      kuchnię,

h)      pomieszczenia administracyjno- gospodarcze.

 

Dzieci uczęszczające do Przedszkola mają zapewnione:

 

d)      równomiernie rozłożone zajęcia w poszczególnych dniach tygodnia,

e)      różnorodność zajęć w ciągu dnia,

f)         możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci,

 

Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci na powietrzu.

 

Przedszkole zapewnia odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie dla wychowanków.

 

Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, oraz sprawności fizycznej.

§ 18

 

        Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola:

 

 1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (opiekunów).

 

 1. Rodzice do odbioru dziecka mogą upoważnić inną, przez siebie wskazaną osobę. Upoważnienie jest dokonywane w formie pisemnej.

 

 1. Przyprowadzane dziecko jest oddawane pod opiekę nauczyciela i od nauczyciela odbierane.

 

 1. Od momentu odebrania dziecka od nauczyciela rodzic (opiekun) przejmuje za nie odpowiedzialność.

 

 1. Rodzice dzieci przewożonych autobusem gminnym do przedszkola zobowiązują się na piśmie skierowanym do Wójta Gminy, iż ich dziecko będzie przyprowadzane na przystanek i odebrane po odwozie przez rodzica.

 

 1. Za bezpieczeństwo dzieci dojeżdżających do Przedszkola odpowiada osoba zatrudniona przez organ prowadzący, która sprawuje opiekę podczas jazdy, przyprowadza dzieci i odbiera o oznaczonej godzinie.

 

 1. Dzieci mogą być przyprowadzane do Przedszkola od godz. 7.00 - 9.30.

 

 1. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do Przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście bądź telefonicznie.

 

 1. Odbieranie dzieci z Przedszkola trwa do godz.16.00.

 

§ 19

 

      Zasady szczegółowego zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w Przedszkolu:

 

 1. Podczas pobytu w Przedszkolu dzieci pozostają pod opieką nauczyciela.

 

 1. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych dzieci od chwili ich przybycia do Przedszkola aż do momentu odebrania ich przez upoważnione osoby.

 

 1. W czasie zajęć dodatkowych organizowanych na życzenie rodziców, odpowiedzialność  za opiekę nad uczestniczącymi w nich dziećmi spada na osobę prowadzącą te zajęcia.

 

 1. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe zabiera dzieci od nauczyciela i po ich zakończeniu odprowadza do sali.

 

 1. W razie konieczności indywidualnego wyjścia dziecka z sali w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych, dziecko zgłasza fakt wyjścia i powrotu do sali nauczycielowi.

 

 1. W grupie najmłodszej zapewnia się dodatkową opiekę sprawowaną przez pomoc nauczyciela.

 

 1. W sytuacji zaistnienia wypadku dziecka nauczyciel zobowiązany jest  niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie rodziców dziecka i dyrektora przedszkola.

 

 1. Nie należy podawać dzieciom żadnych leków, a w przypadku choroby powiadomić rodziców.

 

 1. Nauczyciel sprawdza stan urządzeń sportowych oraz sprzętu gimnastycznego w sali oraz na placu zabaw przed zajęciami (wyjściem).

 

 1. W trakcie zajęć poza terenem Przedszkola, zapewnia się opiekę 1 osoby dorosłej na 10 dzieci.

 

 1. Przed wyjściem poza budynek Przedszkola oraz przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, a także po przybyciu na docelowe miejsce - opiekun sprawdza ilość dzieci.

 

 1. Organizacja każdej wycieczki powinna być poprzedzona zgłoszeniem do dyrektora przedszkola na 2-3 dni wcześniej.

 

 1. W wycieczce wyjazdowej mogą brać udział dzieci, których rodzice wyrazili zgodę na piśmie.

 

 1. Kierownik wycieczki przygotowuje wymaganą dokumentację: program i kartę wycieczki zatwierdzoną przez dyrektora przedszkola, sporządza listę uczestników oraz przechowuje zebrane oświadczenia rodziców podczas wyjazdu.

 

 1. W trakcie wycieczki wyjazdowej zapewnia się opiekę jednej osoby dorosłej na 8 dzieci.

 

 1. Obowiązkowym wyposażeniem wycieczki jest podręczna apteczka.

 

 1. Dla podniesienia bezpieczeństwa opiekunowie wycieczki powinni posiadać telefon komórkowy.

 

 1. Dzieci uczęszczające do Przedszkola mają zapewnione:

 

d)      odpowiednie oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową,

e)      dostosowanie sprzętu do wzrostu dzieci oraz rodzaju pracy,

f)        korzystanie z odpowiednio dobranych urządzeń dostosowanych do wieku dzieci.

§ 20

 

       Zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola: 

 

 1. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 

 1. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do Przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia, z uwzględnieniem § 11.

 

 1. Rekrutacja na dany rok szkolny odbywa się do 30 kwietnia każdego roku na pisemny wniosek rodziców (karta zgłoszenia dziecka do przedszkola), złożony  do 25 kwietnia w kancelarii Przedszkola.

 

 1. Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola jest umową między stronami.

 

 1. Do Przedszkola przyjmuje się w pierwszej kolejności:

 

e)      dzieci realizujące obowiązek edukacyjny,

f)        dzieci matek i ojców samotnie wychowujących dzieci,

g)      dzieci matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

h)      dzieci z rodzin zastępczych.

 

 1. W ramach wolnych miejsc przyjęć dzieci do Przedszkola dokonuje się w ciągu całego roku szkolnego.

 

 1. Dyrektor placówki przyjmuje dzieci do Przedszkola.

 

 1. Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci do Przedszkola przekracza liczbę miejsc,                  o przyjęciu decyduje trzyosobowa komisja powołana przez dyrektora.   

          

                       W skład komisji wchodzą:

                      - dyrektor przedszkola,

                      - przedstawiciel Rady Rodziców,

                      - przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

 

 1. Obrady komisji są protokołowane, a decyzja komisji jest ostateczna, jeżeli jest zgodna ze statutem. W innym przypadku rodzice mają prawo odwołania do organu prowadzącego.

 

 1. Protokół powinien zawierać skład i listę obecności członków komisji społecznej oraz wykazy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola. Protokoły z komisji łącznie z kartami zgłoszeń dzieci przechowuje dyrektor przedszkola.

 

 1. Do Przedszkola mogą być przyjęte dzieci spoza Gminy Michów, jeśli są wolne miejsca w placówce.

 

 1. Przedszkole wywiesza w miejscu dostępnym dla zainteresowanych listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola. Lista dzieci nieprzyjętych przekazywana jest do organu prowadzącego.

 

§ 21

 

       Zasady dokumentowania zajęć przedszkolnych:

 

 1. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym.
 2. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, daty ich urodzenia, nazwiska i imiona ich rodziców (opiekunów prawnych) i adresy zamieszkania.
 3. W dzienniku powinny być wpisane realizowane programy.
 4. W dzienniku odnotowuje się obecność wychowanków na zajęciach.
 5. Fakt przeprowadzenia zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.
 6. Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe, organizowane na życzenie rodziców prowadzą dzienniki swoich zajęć, wpisując temat zajęcia i odnotowując obecność uczestników.

§ 22

 

 1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola, po uprzednim zawiadomieniu rodzica na piśmie w następującym przypadku:

 

f)        nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do Przedszkola,

g)      nie przestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu,

h)      rodzice zalegają z odpłatnością za usługi świadczone przez Przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych,

i)        dziecko nie rokuje możliwości adaptacyjnych,

j)        nie zgłoszenia się dziecka w ciągu 2 tygodni po rozpoczęciu roku szkolnego.

 

 1. Rodzicom dziecka skreślonego przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od daty wydania decyzji do organu prowadzącego.

 

 1. Skreślenie z listy przyjętych może nastąpić w każdym czasie na wniosek rodzica.

 

 

 

 

Rozdział V

 

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

§ 23

 

 1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.
 2. Na wniosek rodziców ze względu na szczególną sytuację, dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które nie osiągnęło wieku trzech lat, ale ma co najmniej 2,5 roku. Do szczególnych sytuacji zaliczamy:

e)      sytuację rodzinną dziecka (dziecko z rodziny patologicznej, które jak najwięcej czasu powinno spędzać poza domem, śmierć matki lub porzucenie dziecka przez matkę),

f)        sytuację prawną dziecka (np. adopcja lub rodzina zastępcza),

g)      sytuację materialną (matka zmuszona jest podjąć pracę),

h)      szybki, intensywny rozwój dziecka.

 

 1. Dziecko w wieku powyżej 6 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do Przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci niepełnosprawne zgodnie z zasadami określonymi w § 20 ust.2.

 

 1. Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

 

 1. Jeżeli droga dziecka realizującego obowiązek edukacyjny z domu do Przedszkola przekracza 3km obowiązkiem organu prowadzącego jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

 

 1. Obowiązki dziecka w Przedszkolu:

 

d)      znajomość i przestrzeganie przez dzieci zasad i reguł zawartych w grupie        (w zakresie kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi),

e)      zachowanie ustalonych zasad bezpieczeństwa w określonych sytuacjach i miejscach,

f)        szanowanie sprzętu i zabawek jako wspólnej własności.

 

 1. Dziecko w Przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

 

i)        właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydakty - 

      cznego  zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

j)        szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

k)      ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

l)        poszanowania jego godności osobistej,

m)    poszanowania własności,

n)      opieki i ochrony,

 • o)      partnerskiej rozmowy na każdy temat,

p)      akceptacji jego osoby.

 

 1. Za przestrzeganie praw dziecka w Przedszkolu odpowiedzialni są nauczyciele oraz inni pracownicy przedszkola.

 

 1. Nadzór nad przestrzeganiem praw dziecka pełni dyrektor przedszkola poprzez wspieranie psychiczne osób z problemami, organizowanie szkoleń i spotkań ze specjalistami, dostarczenie informacji na temat instytucji i placówek, które mogą udzielić porady i pomocy, upowszechnienie wiedzy o prawach i wynikających z nich skutkach społecznych.

 

 1. Procedury odwoławcze w przypadku naruszenia praw dziecka:

 

1)      wysłuchanie dziecka przez nauczyciela,

2)      wysłuchanie dziecka przez dyrektora,

3)      odwołanie się rodziców do dyrektora,

4)      odwołanie się rodziców od decyzji dyrektora do władz samorządowych,

5)      odwołanie się rodziców do rzecznika praw ucznia w Kuratorium Oświaty,

6)      odwołanie się rodziców do rzecznika praw dziecka,

7)      odwołanie się rodziców do rzecznika praw obywatelskich.

 

 

Rozdział VI

 

RODZICE

 

§ 24

 

             1.   Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 

k)      przestrzeganie niniejszego statutu,

l)        respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji,

m)    przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola przez rodziców lub przez upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

n)      terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu,

 • o)      informowanie o przyczynach dłuższej nieobecności dziecka w Przedszkolu,

p)      niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka,

q)      przyprowadzanie dziecka do Przedszkola w dobrej kondycji zdrowotnej (dzieci z podwyższoną temperaturą i rozstrojem żołądka nie powinny być przyprowadzane do Przedszkola),

r)       dbanie o higieniczny i estetyczny wygląd dziecka,

s)       respektowanie czasu pracy Przedszkola,

t)        rodzice dziecka 6-letniego podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

 

 1. Rodzice mają prawo do:

 

g)      zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

h)      uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

i)        uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

j)        wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

k)      aktywnego włączania się w życie przedszkola,

l)        wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa np. Radę Rodziców.

 

§ 25

 

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze organizowane są w Przedszkolu

3 x  w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

 

§ 26

 

     Formy współpracy Przedszkola z rodzicami:

 

g)     zebrania ogólne i grupowe,

h)     konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem, dyrektorem,

i)       kąciki dla rodziców i prezentacja prac dzieci,

j)      organizacja uroczystości i wycieczek,

k)    zajęcia otwarte,

l)      wspólna organizacja zajęć dla dzieci i prelekcji z udziałem rodziców.

 

Rozdział VII

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

§ 27

 

W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli określają odrębne przepisy.

 

§ 28

 

1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i  opiekuńczą zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego,

zawartą w realizowanych programach edukacyjnych, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.

 

                 2. Nauczyciel odpowiedzialny jest za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

             a) Jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone                   zajęcia lub stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć.

                      b) Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się podczas zajęć, niezwłocznie   

                     się je przerywa i wyprowadza osoby powierzone opiece. 

                   

Do obowiązków nauczyciela należy: 

                                                                                                       

17)    realizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

18)    planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z                                                                                                                                   obowiązującymi programem, oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość i wyniki, 

19)    wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

20)    prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych oraz udokumentowanie tych obserwacji,

21)    stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

22)    odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu              w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów, itp.,

23)    współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną itp.,

24)    planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

25)    dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troskę o estetykę pomieszczeń,

26)    eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

27)    współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

28)    prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

29)    realizacja zaleceń dyrektora oraz osób kontrolujących,

30)    czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

31)    inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

32)    realizacja wszystkich postanowień z bieżącej działalności placówki.

 

 

 

Nauczyciel powinien:

 

1)      szanować godność dziecka i respektować jego prawa zgodnie z Konwencją          Praw Dziecka,

2)      prowadzić działania prozdrowotne i promować zdrowy styl życia,

7)      dbać o atmosferę zaufania i partnerstwa w grupie, co daje możliwość swobodnego wypowiadania oraz rozwiązywania problemów,

8)      otaczać indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymywać kontakt z ich rodzicami w celu:

d)   poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

e)    ustalenia form pomocy w działaniach dydaktyczno-wychowawczych wobec dzieci,

f)     włączenia ich w działalność Przedszkola.

 

Nauczyciel ma prawo :

 

f)        korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.,

g)      stosowania takich metod nauczania i wychowania, które dają dziecku pełne możliwości rozwoju psychicznego i intelektualnego, uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne,

h)      wyboru programu wychowania przedszkolnego spośród dopuszczonych do użytku przedszkolnego lub opracowania programu autorskiego,

i)        wyboru zatwierdzonych do użytku przedszkolnego podręczników i pomocy naukowych,

j)        podnoszenia swojej wiedzy ogólnej i zawodowej korzystając z wszelkich form doskonalenia zawodowego.

 

§ 29

 

 1. Zakres obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych.

 

e)    w przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi,

f)     ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,

g)    pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci,

h)    szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.

2. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy

 

 

 

 

 

 

 

 Rozdział VIII

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 30

 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 

§ 31

 

Zmiany w niniejszym Statucie są zatwierdzane poprzez uchwały Rady Pedagogicznej.

§ 32

 

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

 

c)    wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń,

d)   udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora przedszkola.

 

§ 33

 

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 

§ 34

 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 35

 

    Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne   

    przepisy.

§ 36

 

 1. Za stan zabezpieczenia majątku Przedszkola odpowiada dyrektor.
 2. Majątek może być przekazywany lub zbywany za zgodą organu prowadzącego.
 3. W przypadku likwidacji Przedszkola majątek i dokumentację przejmuje organ prowadzący.

 

§ 37

 

 1. Przedszkole tworzy, łączy, przekształca w inną formę organizacyjno-prawną i likwiduje organ prowadzący.
 2. Należności i zobowiązania zlikwidowanego Przedszkola przejmuje organ prowadzący.
 3. Likwidując lub przekształcając Przedszkole, organ prowadzący określa przeznaczenie mienia znajdującego się w użytkowaniu Przedszkola.

 

§ 38

 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

Za zgodność z protokołem Rady Pedagogicznej z dnia … lutego 2007r.                                                                                         

 

 

Dyrektor przedszkola w Michowie:

 

                                                                                         

Paragraf 10

1. Przedszkole udziela i organizuje wychowankom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

1) Pomoc udzielana wychowankowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających z :

a) niepełnosprawności,

b)niedostosowania społecznego,

c)zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

d)szczególnych uzdolnień,

e)specyficznych trudności w uczeniu się,

f)zaburzeń komunikacji językowej,

g)choroby przewlekłej,

h)sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

i)niepowodzeń edukacyjnych,

j)zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,

k)trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym pobytem za granicą.

 

2) Pomoc udzielana rodzicom wychowanka i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

 

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

3.Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

 

4.Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają uczniom nauczyciele i specjaliści: logopedzi,  psycholodzy, pedagodzy.

 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) z rodzicami dziecka,

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

3) placówkami doskonalenia nauczycieli,

4)  innymi  przedszkolami, szkołami i placówkami,

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

6.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  jest udzielana z inicjatywy:

 

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl