menuankieta

Gdzie spędziłeś wakacje?

Pokaż wyniki
newsletter
Logo BIP
 • Odwiedziło nas: 124859 osób
 • Do końca roku: 71 dni
 • Do wakacji: 248 dni
Niedziela, 2018-10-21
Imieniny:
Celiny, Hilarego

Statut

Jesteś tu: » Strona główna » Statut

 

Rozdział I   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1. Przedszkole w Michowie jest przedszkolem publicznym, które:

1)      realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego

2)      zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie,

3)      przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

4)      zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

 1. Ustalona nazwa używana przez Przedszkole w pełnym brzmieniu:

PRZEDSZKOLE W MICHOWIE.

 1. Siedziba Przedszkola znajduje się w Michowie przy ul. Strażackiej 3.
 2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Michów z siedzibą pod adresem: 21-140 Michów, ul. Rynek I 16.
 3. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.
 4. Ilekroć w statucie jest mowa o:                                                                              1)przedszkolu lub placówce, rozumie się przez to Przedszkole w Michowie,                2)organie prowadzącym- Radę Gminy Michów,                                                                    3)organie sprawującym nadzór pedagogiczny- Kuratora Oświaty w Lublinie, 4)rodziców-opiekunów prawnych.
 5. Przedszkole działa na podstawie:                                                                                                 1)Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59),                                                                                                                                       2)Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr. poz. 142,poz.1591  z późn. zm.),                                                                                                         3)Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych pózn.zm-tekst jednolity (Dz.U. 2017r., poz. 2077),                                                                                     4)Niniejszego Statutu.
 6. Przedszkole używa pieczęci podłużnych o brzmieniu:                                                           1)Przedszkole w Michowie 21-140 Michów  ul. Strażacka 3   tel. 81 856 60 04            NIP 7142034567                                                                                                                                             2)PRZEDSZKOLE 21-140 Michów NIP 7142034567 REGON 060715637                           3)GMINA MICHÓW PRZEDSZKOLE W MICHOWIE                                                        21-140 Michów ul. Strażacka 3 tel. 81 856-60-04 NIP 7141891625

 

§ 2

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.
 2. Przedszkole pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku,                                     w godzinach od 7oo  do 16oo .
 3. Czas pracy Przedszkola wynosi 9 godzin dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej w każdej grupie.
 4.  Przedszkole jest wielooddziałowe.

§ 3

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na podstawie obowiązujących przepisów.
  1. Podstawą gospodarki finansowej Przedszkola jest roczny plan finansowy.
  2. Obsługa finansowo- księgowa  Przedszkola prowadzona jest przez Księgowość Gminy Michów.

§ 4

 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę:

1)dzieciom w wieku do lat 5 w wymiarze 5 godzin dziennie,

2)dzieciom realizującym obowiązek przygotowania przedszkolnego w wymiarze dowolnym.

 1. Odpłatność rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku  do lat 5 w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie, wynosi 1,00 zł za każdą godzinę zajęć.
 2. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Wójtem Gminy.
 3. Zasady z ust.3 zawarto w „Regulaminie korzystania ze stołówki Przedszkola w Michowie”, a w szczególności określono:                                                                                                      1)z wyżywienia mogą korzystać dzieci zapisane do Przedszkola,                                    2)za każdy dzień nieobecności dziecka zwrotowi podlega stawka żywieniowa, naliczana zgodnie z deklaracją rodzica,                                                               3)opłaty za korzystanie z posiłków ustala się wg kalkulacji corocznej stawki żywieniowej,

4)nauczyciele i inni pracownicy przedszkola korzystający z wyżywienia ponoszą pełne koszty przygotowania posiłku,                                                                   5)Przedszkole zapewnia dzieciom chętnym 2 posiłki dziennie (śniadanie i obiad z dodatkami).

 1. Szczegółowe zasady korzystania ze świadczeń przedszkolnych określa umowa zawarta pomiędzy rodzicami i dyrektorem przedszkola, na okres uczęszczania dziecka do placówki.
  1. Organ prowadzący określa opłaty i ulgi za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

§ 5

1. Wychowankowie Przedszkola mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie wybranej i zaakceptowanej przez rodziców.

2. Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych dla studentów wyższych uczelni. Koszty związane z praktykami pokrywa uczelnia kierująca studenta.

3. W Przedszkolu w codziennej pracy mogą uczestniczyć wolontariusze bądź osoby skierowane na odbycie stażu przez odpowiednie instytucje.

4. W Przedszkolu mogą być prowadzone badania pedagogiczno-psychologiczne            przez uprawnionych do tych badań specjalistów, pracowników pedagogiczno -            psychologicznych. Osoby z zewnątrz mogą prowadzić badania po wyrażeniu         zgody przez rodziców wychowanków. 

 

5. Przedszkole stwarza warunki do działania w jednostce: stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jednostki.

 

 

 

Rozdział II  CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§ 6

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a  w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania- uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

 

 1. Zadania przedszkola:       

 1)Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez fachową organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2)Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3)Wspieranie aktywności dziecka, podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

4)Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

5)Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań. 

6)Wzmacnianie poczucia wartości, umożliwienie rozwoju indywidualności i       oryginalności dziecka oraz rozwijanie potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.                                                                                                            7)Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie o sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.                                                                    8)Przygotowanie dziecka do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.                                                                                             9)Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.   

11)Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów własnej pracy. 

12)Współdziałanie z rodzicami, z różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

13)Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa przedszkolna, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.  

14)Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju. 

15)Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.  

16)Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiającymi dziecku poznanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego.                                                                                                                         17)Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur-nie dotyczy dzieci z orzeczeniem zgodnie z warunkiem określonym w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.                                                                        18)Umożliwienie dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych nauki języka, nauki własnej historii i kultury.

19)Umożliwienie dzieciom nauki religii.                                                                              20)Prowadzenie zajęć rozwijających sprawność fizyczną dzieci poprzez zapewnienie udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach.                                    21)Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

22)Organizowanie kształcenia specjalnego dzieciom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

23)W porozumieniu z organem prowadzącym organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

24)Wspomaganie wychowawczej roli rodziny.   

25)Organizowanie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w porozumieniu z organem prowadzącym dziecku posiadającemu orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, którego stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.

 

§ 7

            Sposób realizacji zadań przedszkola:

1.Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalony przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

2. Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych, a ponadto:                     1)udziela dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej,                                                              2)umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,                                                                                                                                    3)sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,                                                                                                                                         4)współdziała z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej,                                                                 5)podejmuje działania profilaktyczne, stymulujące, kompensacyjne i korektywne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

3.Nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego dziecka, wykorzystując do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych -stosownie do ich możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych.

4.Cele wychowania przedszkolnego realizowane są poprzez zajęcia kierowane i niekierowane w następujących obszarach działalności edukacyjnej przedszkola:

1)fizyczny obszar rozwoju dziecka;

2)emocjonalny obszar rozwoju dziecka

3)społeczny obszar rozwoju dziecka;

4)poznawczy obszar rozwoju dziecka.

5.Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy.

6.Nauczyciele zwracają szczególna uwagę na poznanie wielozmysłowe i nawyki ruchowe u dzieci, niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole.

7.Przedszkole jest miejscem, w którym poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter drukowanych. Sytuacje edukacyjne wywołane oczekiwaniem poznania liter skutkują zabawami w ich rozpoznawaniu.

8.Jeżeli dzieci w sposób naturalny są zainteresowane zabawami prrowadzącymi do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania tychże czynności zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów.

9.Zabawy przygotowujące do nauki pisania liter powinny prowadzić jedynie do optymalizacji napięcia mięśniowego, kreślenia znaków literopodobnych, wodzenia po śladzie i zapisu wybranego znaku graficznego.

10.Poprzez dobrze zorganizowaną zabawę, zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu przedszkole spełnia potrzeby rozwojowe dziecka.

11.Organizacja zajęć na powietrzu powinna być elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej grupie wiekowej.

12.Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.

13.Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy i w różnych sytuacjach życia codziennego.

14.W każdej grupie wiekowej powinny być prowadzone zajęcia rytmiki oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy.

15.Wyposażenie przedszkola powinno: inspirować do działania i aktywności twórczej (organizacja kącików zainteresowań stałych i okresowych), powinna umożliwiać: wypoczynek, celebrowanie posiłków, podejmowanie prac porządkowych.

16.Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia.

17.Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.

18.W przedszkolu organizuje się na życzenie rodziców naukę religii, naukę języka mniejszości narodowej lub etnicznej, oraz języka regionalnego, jak również naukę własnej historii i kultury.

19.W zależności od rodzaju niepełnosprawności dzieci objętych kształceniem specjalnym organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnienie zaburzonych funkcji, rewalidację i resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczna pomoc i opiekę.

20.Za zgodą organu prowadzącego Przedszkole prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

21.W porozumieniu z organem prowadzącym Przedszkole organizuje indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dzieciom posiadającym orzeczenie w tym zakresie.                      

§ 8

1.Pomoc psychologiczno –pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana i udzielana:

1)z inicjatywy dziecka, rodziców dziecka, nauczyciela, lub specjalisty prowadzących zajęcia z dzieckiem, dyrektora przedszkola, pielęgniarki środowiska nauczania lub higienistki szkolnej, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, poradni, pomocy nauczyciela, asystenta edukacji romskiej, kuratora sądowego, organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotów działających na rzecz rodziny, dzieci, młodzieży,

2)jest udzielana: w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, porad i konsultacji.

 

2.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu polega na:

1)rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym,

2)wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej dziecku.

 

3.Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika w szczególności:

1)z niepełnosprawności,

2)niedostosowania społecznego,

3)z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

4)z zaburzeń zachowania i emocji,

5)ze szczególnych uzdolnień,

6)ze specyficznych trudności w uczeniu się,

7)z zaburzeń sprawności językowych i z deficytów kompetencji,

8)z choroby przewlekłej,

9)z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

10)z niepowodzeń edukacyjnych,

11)z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny,

12)sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami towarzyskimi,                                                                                                                                                               13)z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmiana środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

4.Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

5.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu dla nauczycieli i rodziców polega na wspieraniu w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy dla dzieci. Jest udzielana w formie: porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

6.Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola uwzględniając warunki lokalowe przedszkola.

7.Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają wychowankowi nauczyciele prowadzący z nim zajęcia oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności logopeda, we współpracy z rodzicami wychowanka, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

8.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest wychowankom przedszkola podczas bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:                                                                                             1)zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,                                                                                                2)zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym,                                                                                                                     3)zajęć rozwijających uzdolnienia.

 9.Zajęcia korekcyjno –kompensacyjne organizuje się dla dzieci wykazujących trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

10.Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. 

11.Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

12.Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają Procedury Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu w Michowie.

 

§ 9

1.Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

1)W przedszkolu może być organizowane kształcenie specjalne dzieciom

niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym, wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaleca kształcenie dziecka w przedszkolu ogólnodostępnym, jeżeli jest możliwa realizacja zaleceń z orzeczenia.

2)W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności intelektualnej, dzieciom, o którym mowa w ust.1, organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnia zaburzone funkcje, rewalidację i resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.

3)Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla dziecka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

§ 10

1.Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

1)W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w celu realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanych przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

2)Przedszkole zatrudnia kadrę posiadająca kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, określone w odrębnych przepisach.

3)W przypadku kiedy przedszkole nie ma możliwości realizowania wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju organ prowadzący lub przedszkole może zawierać porozumienie z innymi organami lub osobami, o których mowa w art.127 ust.5 ustawy Prawo oświatowe, w celu realizacji części wskazań zawartych w opinii.

4)W przedszkolu powołuje się zespół wczesnego wspomagania rozwoju w oparciu o odrębne przepisy.

5)Szczegółowe zasady prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określa Regulamin Prowadzenia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Przedszkolu w Michowie.

 

2.Przedszkole może organizować zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego w porozumieniu z organem prowadzącym dziecku posiadającemu orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, którego stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, zgodnie z poniższymi zasadami:  .

1)Dyrektor powierza prowadzenie zajęć jednemu nauczycielowi, ustalając zakres,        miejsce i czas prowadzenia zajęć.                                                                                                             2)Zajęcia prowadzi się w miejscu pobytu dziecka (np. domu), z grupą wychowawczą w przedszkolu, lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu.                                        3)Realizuje się treści wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka lub na wniosek nauczyciela w zmniejszonym zakresie.

4)Tygodniowy wymiar godzin wynosi od 4 do 6 godzin, realizowany w ciągu co najmniej 2 dni.

5) Dzieciom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym w miarę posiadanych możliwości przedszkole umożliwia uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, uroczystościach i imprezach.

 

    Rozdział III    ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH ZADANIA

 

§ 11

Organami Przedszkola są:

1.Dyrektor przedszkola,

2.Rada Pedagogiczna,

3.Rada Rodziców.

§ 12

 1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu oraz odwoływany z tej funkcji przez Organ Prowadzący.

 

 1. Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.                                                                                          Dyrektor w szczególności decyduje o:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki,                2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,                                                                                               3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników.                                                                                                                        4) ustala ocenę pracy zawodowej zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli oraz ocenę dorobku zawodowego za okres stażu wg zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

 1. Zadania Dyrektora przedszkola, w szczególności:

1)      Kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz.

2)      Sprawuje nadzór pedagogiczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3)      Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

4)      Realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach w ramach jej kompetencji stanowiących lub wstrzymuje uchwały niezgodne z prawem oraz powiadamia o tym fakcie organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.                                                                                                                               

5)      Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

6)      Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę.

7)      Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

8)      Współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych.

9)      Zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym.

10)  Dopuszcza do użytku w przedszkolu program wychowania przedszkolnego na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli.

11)  Przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.

12)  Współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w przedszkolu w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, w przypadku, gdy w przedszkolu nie działają związki zawodowe ich rolę przejmuje wytypowany przez ogół pracowników przedstawiciel załogi.

13)  Organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną poprzez:

a) określa formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane,                                                                                                             b)informuje na piśmie rodziców dziecka o ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin.

14)  Może tworzyć zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności dziecka do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

15)  Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.

16)  Organizuje indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w porozumieniu z organem prowadzącym.

17)  Realizuje zadania związane z procedurą awansu zawodowego nauczycieli.

18)  Sporządza arkusz organizacji pracy przedszkola.

19)  Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.

20)  Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć, z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami.

21)  Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

22)  Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

23)  Powiadamia dyrektora szkoły w obwodzie, w której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie.

24)  Może powołać na czas określony lub nieokreślony zespoły nauczycieli     do realizacji zadań przedszkola określonych w statucie.

25)  Może w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej. Przepis ten nie obejmuje dziecka realizującego obowiązek edukacyjny.

26)  Kontroluje prawidłowość prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli i innych pracowników placówki.                                                                                               

27)  Stwarza warunki do działania w placówce wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej placówki,

28)  Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.

29)  Współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer pesel dziecka, celem właściwej realizacji tej opieki.

 

 1. Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy. Z ustaleń kontroli sporządza protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział. Kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu.

 

 1. Jeżeli liczba dzieci, który gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze Gminy, zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego do przedszkola przewyższy liczbę miejsc w przedszkolu. Dyrektor informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola Wójta Gminy Michów.

 

 1. Dyrektor może ustalić w porozumieniu z radą rodziców szczegółową listę produktów dopuszczona do stosowania w ramach żywienia zbiorowego w oparciu o przepisy wydane na podstawie ust.6 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015r. poz.594 z późn. zm.).

 

 1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor przedszkola współdziała z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, a w szczególności:                                                                      a)zapewnia bieżący przepływ informacji,

b)umożliwia swobodne działanie organów przedszkola zgodnie z prawem.

 

 1. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez Przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

 

 1. W przypadku nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni wyznaczony przez organ prowadzący nauczyciel.

 

 1. W przedszkolu liczącym, co najmniej 6 oddziałów może być utworzone stanowisko wicedyrektora przedszkola. Za zgodą organu prowadzącego dyrektor przedszkola, może utworzyć stanowisko wicedyrektora w innych przypadkach niż powyżej.

 

§ 13

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola, w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor i  wszyscy nauczyciele zatrudnieni                   w Przedszkolu, bez względu na wymiar czasu pracy.

 

 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola, który prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

 

 1. Rada pedagogiczna ustala regulamin swej działalności.

 

 1. Rada pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące, opiniujące i inne uprawnienia przewidziane w odrębnych przepisach.

 

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 

1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

2) podejmowanie uchwał upoważniających dyrektora do skreślenia dziecka z listy,

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu przez radę rodziców,

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem, w celu doskonalenia pracy placówki.

 

          7.  Rada Pedagogiczna opiniuje:

1) projekt planu finansowego przedszkola,

2) wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli,

3) organizację pracy przedszkola, w tym ramowy rozkład zajęć,

4) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

5) zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego.

6) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania placówki, o którym mowa w ustawie prawo oświatowe.

 

 

8.Inne uprawnienia Rady Pedagogicznej:

1)przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian,

2)może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora do organu prowadzącego przedszkole,                                                                                               3)może wystąpić do organu prowadzącego przedszkole, z wnioskiem o nadanie placówce imienia osoby, instytucji lub organizacji,

4)rozpatruje wnioski zgłoszone do rady pedagogicznej przez radę rodziców.

 

 9.Rada Pedagogiczna zbiera się na zebraniach plenarnych przed rozpoczęciem roku szkolnego, na zakończenie I semestru i na zakończenie roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania są protokołowane.

 

10.Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 

11.W zebraniach rady mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich.

 

12.Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów,                      w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.

 

13.Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

§ 14

 1. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.

 

 1. Członkowie Rady Rodziców wybierani są co roku na pierwszym zebraniu organizacyjnym z rodzicami w tajnym głosowaniu. Przedstawicielem do Rady Rodziców zostaje osoba wybrana spośród członków Rady Grupy, która otrzymała największą liczbę głosów w tajnym głosowaniu.

 

 1. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola oraz określa w szczególności strukturę, tryb pracy rady, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad grupowych i Rady Rodziców Przedszkola oraz zasady wydatkowania zebranych funduszy.

 

 1. Rada Rodziców może występować do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego, z wnioskami oraz opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola.

 

 1. Rady Rodziców mogą porozumiewać się ze sobą ustalając zasady i zakres współpracy.

 

 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:                                                                             1) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,                                                                                                                                      2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania placówki, o którym mowa w ustawie prawo oświatowe.

 

 1. W celu wspierania statutowej działalności Przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

 

 1. Fundusze mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

 

 1. Zasady gromadzenia funduszu i plan finansowy Rady Rodziców uchwala się na zebraniu ogólnym z rodzicami.

§ 15

 1. Współdziałanie organów przedszkola. 

1)      Organy Przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci i podnoszenia jakości pracy Przedszkola.

2)      Organa przedszkola planują swoją działalność.

3)      Każdy organ może włączyć się do  realizacji konkretnych zadań, zgodnie       ze swoimi kompetencjami.

4)      Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola.

5)      W celu jednoczenia działań poszczególnych organów stosuje się wzajemne uczestnictwo w obradach oraz pisemne informacje w zakresie kompetencji poszczególnych organów.

6)      Uchwały organów przedszkola, prawomocnie podjęte podaje się do ogólnej

wiadomości na tablicy ogłoszeń.

 

 1. Rozwiązywanie spraw spornych przez organy przedszkola.

1)Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów. Jeżeli nie dojdzie do rozstrzygnięcia sporu, to w zakresie spraw finansowych i administracyjnych rozstrzyga organ prowadzący, a              w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej organ nadzoru pedagogicznego. 

2)Jeżeli dyrektor przedszkola jest stroną w sporze, wówczas  prowadzi negocjacje                                            i podejmuje ostateczne decyzje organ prowadzący lub organ nadzoru pedagogicznego.

3)Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z prawem, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

4)W przypadku innych spraw spornych organu i dyrektora, powołuje się komisję mediacyjną, składającą się po jednym przedstawicielu organów przedszkola. Dyrektor wyznacza swojego przedstawiciela do pracy komisji.

5)Decyzje dyrektora oraz powołanej przez niego komisji do spraw spornych są ostateczne.

 

                       Rozdział IV     ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

§ 16

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.

 

 1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania  i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola w terminie do 21 kwietnia danego roku.

 

 1. Arkusz organizacji przedszkola opiniuje Rada Pedagogiczna i zakładowa organizacja związkowa, a zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Na podstawie zatwierdzonego arkusza, dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. Zmiany wprowadza się do 30 września, z zachowaniem powyższych procedur.

 

 1. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:                                    1)liczbę oddziałów,                                                                                                                       2)liczbę dzieci poszczególnych oddziałów,                                                                                  3)tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego o ile takie zajęcia w przedszkolu są prowadzone,                                                                                                                      4)czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów,                                                        5)liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,                                                                                                                             6)liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli,                                                                                                                                7)liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych,

8)ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

 

6.Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu trwa 60 minut.

 

7.Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz jest dostosowany do oczekiwań rodziców.

 

8.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

9.Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece 1 lub 2 nauczycielkom, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców dzieci danego oddziału.

 

10.Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola.

 

11.Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego zawierających podstawę programową i

dopuszczonych do użytku przez dyrektora przedszkola na wniosek nauczycieli.

 

12.Programy z poszczególnych oddziałów, uwzględniające całość podstawy programowej wychowania przedszkolnego, tworzą przedszkolny zestaw programów.

 

13.Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

 

14.Przedszkole może organizować naukę religii.                                                                                                                 1) Uczestnictwo w tych zajęciach odbywa się na życzenie rodziców wyrażone w formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.                                                                                                                 2)Zajęcia organizuje się dla grupy nie mniejszej niż siedmiu wychowanków grupy. Dla mniejszej liczby organizuje się w grupie międzyoddziałowej.

3)Nauki religii danego wyznania lub wyznań wspólnie nauczających nie organizuje się, jeżeli zgłoszono mniej niż 7 wychowanków w Przedszkolu.                                                                                                       4)Warunki i sposób wykonania przez Przedszkole tego zadania określają odrębne przepisy.

 

15.W okresie ferii szkolnych, przerw świątecznych, gdy liczba dzieci uczęszczających do przedszkola jest mniejsza, dzieci mogą przebywać w tzw. grupach łączonych.

 

16.Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:                                        1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut,

2) z dziećmi 5-6 lat – około 30 minut.

 

17.Liczba uczestników zależy od rodzaju zajęcia:                                      1)logopedyczne- nie może przekraczać 4 osoby,                                                                 2) rozwijające uzdolnienia- nie może przekraczać 8,                                                        3) korekcyjno-kompensacyjne- nie może przekraczać 5,                                              4)rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne -nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami dzieci,                                                                                                                                        5)inne o charakterze terapeutycznym nie może przekraczać 10.

 

18.Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z:                                                                                               1)pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki,                                                          2)placu zabaw,                                                                                                          3)pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni,                                                            4)posiłków.                                                                                                               

 

19.Dzieci uczęszczające do Przedszkola mają zapewnione:

1) równomiernie rozłożone zajęcia w poszczególnych dniach tygodnia,

2) różnorodność zajęć w ciągu dnia,

3) możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci,

4)odpowiednie oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową,

5) odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie dla wychowanków.

6)dostosowanie sprzętu do wzrostu dzieci oraz rodzaju pracy.

 

20.Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci na powietrzu.

 

21.Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, oraz sprawności fizycznej.

 

22.Do Przedszkola mogą być dowożone dzieci.

1)Jeżeli droga dziecka sześcioletniego i pięcioletniego z domu do najbliższego przedszkola przekracza 3 km, dzieciom zapewnia się bezpłatny transport i opiekę podczas przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.                                                                                                      2)Niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim i pięcioletnim zapewnia się bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do przedszkola albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

 

23.W przedszkolu może być tworzony oddział integracyjny.                                        1)liczba dzieci w oddziale integracyjnym wynosi nie więcej niż 20 dzieci, w tym nie więcej niż 5 dzieci niepełnosprawnych,                                                               2)za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci niepełnosprawnych może być wyższa niż określona w pkt.1, jeżeli dziecko uczęszczające do tego oddziału otrzyma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność w trakcie roku szkolnego,                                                      3)doboru dzieci do oddziału integracyjnego dokonuje dyrektor przedszkola za zgodą ich rodziców, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych.

 

24.W przypadku tworzenia oddziału integracyjnego zatrudnia się dodatkowo nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.

 

25. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli i specjalistów w celu realizacji zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

26. W przedszkolu powołuje się Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju złożony z nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu.

 

27. W przedszkolu powołuje się na czas określony lub nieokreślony zespoły nauczycieli do realizacji zadań określonych w statucie. W pracach tych zespołów mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami przedszkola.

 

28. W przedszkolu mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej placówki.

 

29. Podjęcie działalności w placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora przedszkola, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.

 

§ 17

       

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola:

 

 1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (opiekunów).

 

 1. Rodzice do odbioru dziecka mogą upoważnić inną, przez siebie wskazaną osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Upoważnienie jest dokonywane w formie pisemnej.

 

 1. Przyprowadzane dziecko jest oddawane pod opiekę nauczyciela i od nauczyciela odbierane.

 

 1. Od momentu odebrania dziecka od nauczyciela rodzic (opiekun) przejmuje za nie odpowiedzialność.

 

 1. Rodzice dzieci przewożonych autobusem gminnym do przedszkola zobowiązują się na piśmie skierowanym do Wójta Gminy, iż ich dziecko będzie przyprowadzane na przystanek i odebrane po odwozie przez rodzica.

 

 1. Za bezpieczeństwo dzieci dojeżdżających do Przedszkola odpowiada osoba zatrudniona przez organ prowadzący, która sprawuje opiekę podczas jazdy, przyprowadza dzieci i odbiera o oznaczonej godzinie.

 

 1. Dzieci mogą być przyprowadzane do Przedszkola od godz. 7.00 - 9.30.

 

 1. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do Przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście bądź telefonicznie.

 

 1. Odbieranie dzieci z Przedszkola trwa do godz.16.00 lub wcześniej, zgodnie z zadeklarowaną liczbą godzin ponad podstawę programową.

 

§ 18

 

      Zasady szczegółowego zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w Przedszkolu:

 

 1. Podczas pobytu w Przedszkolu dzieci pozostają pod opieką nauczyciela.

 

 1. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych dzieci od chwili ich przybycia do Przedszkola aż do momentu odebrania ich przez upoważnione osoby.

 

 1. W czasie zajęć dodatkowych organizowanych na życzenie rodziców, odpowiedzialność  za opiekę nad uczestniczącymi w nich dziećmi spada na osobę prowadzącą te zajęcia.

 

 1. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe zabiera dzieci od nauczyciela i po ich zakończeniu odprowadza do sali.

 

 1. Dzieci korzystają z łazienki pod opieką pracownika przedszkola.

 

 1. W każdej sytuacji przedszkolnej nie można pozostawić dzieci bez opieki osoby dorosłej.

 

 1. Należy bezwzględnie respektować zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

 

 1. Nie należy podawać dzieciom żadnych leków, a w przypadku objawów choroby powiadomić rodziców.

 

 1. W sytuacji zaistnienia wypadku pracownik przedszkola, a w szczególności nauczyciel zobowiązany jest  postępować zgodnie z Procedurami obowiązującymi w Przedszkolu w Michowie w razie wypadku, a przede wszystkim:                                                                                                                                1)niezwłocznie zapewnić opiekę i doraźna pomoc przedmedyczną,                                   2)zawiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola i rodziców dziecka,                              3) jeśli zachodzi konieczność wezwać lekarza.                                                                                                     

 

 1. Powiadamia się o wypadku:                                                                                              1)o każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie rodziców poszkodowanego, pracownika służby bhp, organ prowadzący placówkę, radę rodziców,

2)o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty,                                                                                                   3)o wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

 

 1. Nauczyciel sprawdza stan urządzeń sportowych oraz sprzętu gimnastycznego w sali oraz na placu zabaw przed zajęciami (wyjściem).

 

 1. Prowadzący zajęcia zapoznaje dzieci biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.

 

 1. Pomieszczenia, w których przebywają dzieci należy wietrzyć w czasie każdego wyjścia dzieci z sali, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 2. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, należy umożliwić dzieciom przebywanie w ciągu dnia na świeżym powietrzu.

 

 1. Jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają odbywać się zajęcia lub stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć.

 

 1. Jeżeli stan zagrożenia powstanie w czasie zajęć niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc powierzone opiece dzieci.

 

 1. Zasady organizacji wyjść i wyjazdów przedszkola określa „Regulamin spacerów i wycieczek przedszkola”, a w szczególności należy pamiętać o:

 

1)W trakcie zajęć poza terenem Przedszkola, zapewnia się opiekę co najmniej 1 osoby dorosłej na 10 dzieci.

2)Przed wyjściem poza budynek Przedszkola oraz przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, a także po przybyciu na docelowe miejsce - opiekun sprawdza ilość dzieci.                                                                                           3)Organizacja każdej wycieczki powinna być poprzedzona zgłoszeniem do dyrektora przedszkola na 2-3 dni wcześniej.                                                             4)W wycieczce wyjazdowej mogą brać udział dzieci, których rodzice wyrazili zgodę na piśmie.

5)Kierownik wycieczki przygotowuje wymaganą dokumentację: program i kartę wycieczki zatwierdzoną przez dyrektora przedszkola, sporządza listę uczestników oraz przechowuje zebrane oświadczenia rodziców podczas wyjazdu.

6)W trakcie wycieczki wyjazdowej zapewnia się opiekę jednej osoby dorosłej na 8 dzieci.

7)Obowiązkowym wyposażeniem wycieczki jest podręczna apteczka.                        8)Dla podniesienia bezpieczeństwa opiekunowie wycieczki powinni posiadać telefon komórkowy.

9)Przy organizacji i ustalaniu programu zajęć, imprez czy wycieczek poza teren placówki ustalić może dyrektor większą liczbę opiekunów, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywały.

 

 1. Udział dzieci w pracach na rzecz przedszkola i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonania prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.

 

 1. Niedopuszczalne jest wydawanie osobom pozostającym pod opieką przedszkola sprzętu, którego użycie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia.

 

 1. Należy bezwzględnie przestrzegać Regulaminów i Procedur obowiązujących w przedszkolu.

 

§ 19

      Zasady rekrutacji do przedszkola:

 

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej

dostępności.  

                          

 1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się corocznie na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w Przedszkolu.

 

 1. O przyjęciu dziecka w trakcie roku decyduje dyrektor, w przypadku gdy decyzja związana jest ze zmianą organizacji pracy-zgoda organu prowadzącego.

 

 1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym w terminie 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego.  

 

 1. Procedury prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola w Michowie stanowią osobny dokument, zawierający zbiór zasad obowiązujących przy rekrutacji do przedszkola, utworzonych na podstawie prawa oświatowego i przepisów samorządowych.

 

 1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy i rodzaj składanej dokumentacji, określa do końca stycznia organ prowadzący.

 

 1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się do dyrektora przedszkola na określonym przez organ prowadzący wzorze dostępnym na stronie internetowej przedszkola oraz w kancelarii przedszkola.

                                                                                                                                                                                                                   

 1.  Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

 

 1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:                                                           1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, uszeregowane w kolejności alfabetycznej,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc z najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.                                                                                                                             3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego zostało ono zakwalifikowane i rodzice złożyli wymagane dokumenty.

 

 1. Procedury odwoławcze:                                                                                       1) wnioskowanie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych,                             2) dyrektor sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni                                    3) wniesienie do dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,  4) dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania,   

5) skarga do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola.             

 

 1. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Michów mogą ubiegać się o miejsce dopiero w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

 

 1. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą być przyjmowane do Przedszkola na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

 

 1. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się także do dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 1. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolu nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, a najpóźniej 5 dni przed początkiem roku szkolnego.

 

 1. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

 

 1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danej placówce.

 

 1.  Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

 1. W przypadku wystąpienia na danym terenie stanu nadzwyczajnego, w szczególności sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu obywateli, uniemożliwiającego przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego w terminach określonych, dyrektor przedszkola, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala harmonogram rekrutacyjny i podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola oraz na jej stronie internetowej. 

 

 1. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola maja obowiązek podpisać umowę cywilnoprawną z Przedszkolem o świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego.

§ 20

 

       Zasady dokumentowania zajęć przedszkolnych:

1)      Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym.

2)      Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, daty ich urodzenia, nazwiska i imiona ich rodziców (opiekunów prawnych) i adresy zamieszkania.

3)      W dzienniku powinny być wpisane realizowane programy.

4)      W dzienniku odnotowuje się obecność wychowanków na zajęciach.

5)      Fakt przeprowadzenia zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

6)      Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe, organizowane na życzenie rodziców prowadzą dzienniki swoich zajęć, wpisując temat zajęcia i odnotowując obecność uczestników.

7)      Przedszkole prowadzi dzienniki zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych zgodnie z zasadami:

a)      pedagog, psycholog, logopeda lub terapeuta zatrudniony w przedszkolu prowadzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy plan swoich zajęć, czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, imiona i nazwiska dzieci oraz informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi specjalista współdziała przy wykonywaniu swoich zadań;

b)      przedszkole gromadzi w indywidualnej teczce, dla każdego dziecka objętego pomocą dokumentację badań i czynności uzupełniających.

 

§ 21

       Skreślenie dziecka z listy wychowanków

 1. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do Przedszkola na podstawie decyzji dyrektora podjętej po otrzymaniu uchwały Rady Pedagogicznej, upoważniającej dyrektora do skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających  w przypadku nie przestrzegania statutu przedszkola i umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicami i przedszkolem.

Nie ma zastosowania powyższe rozwiązanie w przypadku wychowanków objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego w czasie przeznaczonym, na realizację podstawy programowej.

 

 1. Rodzicom dziecka skreślonego przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od daty wydania decyzji do organu prowadzącego.

 

 1. Skreślenie z listy przyjętych może nastąpić w każdym czasie na wniosek rodzica.

 

 1. Umowa podpisana z rodzicami wygasa w przypadku:

1)nie zgłoszenia się nowo przyjętego dziecka w terminie do dnia 7 września, jeśli rodzice nie powiadomią w formie pisemnej dyrektora o przyczynie nieobecności dziecka,

2)nie zgłoszenia się nowo przyjętego dziecka w terminie 7  dni od dnia podpisania umowy w czasie roku szkolnego, jeśli rodzice nie powiadomią w formie pisemnej dyrektora o przyczynie nieobecności dziecka,

3)nieobecności dziecka przez miesiąc kalendarzowy bez uzasadnionej przyczyny,

4)nie podpisanie w wyznaczonym terminie umowy o świadczenie usług.

 

       Rozdział V       WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

§ 22

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 2. Na wniosek rodziców ze względu na szczególną sytuację, dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które nie osiągnęło wieku trzech lat, ale ma co najmniej 2,5 roku. Do szczególnych sytuacji zaliczamy:

1)      sytuację rodzinną dziecka (dziecko z rodziny patologicznej, które jak najwięcej czasu powinno spędzać poza domem, śmierć matki lub porzucenie dziecka przez matkę),

2)      sytuację prawną dziecka (np. adopcja lub rodzina zastępcza),

3)      sytuację materialną (matka zmuszona jest podjąć pracę),

4)      szybki, intensywny rozwój dziecka.

 

 1. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu. Dziecko 3 letnie uzyskuje prawo z początkiem roku szkolnego, w którym kończy 3 lata.

 

 1. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat czyli obowiązek szkolny może być odroczony do 9 lat.

 

 1. Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

 

 1. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 4, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 1. Droga dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego i dziecka pięcioletniego z domu do przedszkola, w którym gmina zapewniła tym dzieciom warunki spełniania tego obowiązku oraz realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego, nie powinna przekraczać 3 km.

 

 1. Jeżeli droga dziecka 5 i 6 letniego uczęszczającego do przedszkola przekracza 3km obowiązkiem organu prowadzącego jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Gmina może organizować dowóz dzieci, nawet gdy nie ma takiego obowiązku.

 

 1. Ust. 7 i 8 dotyczy również dzieci niepełnosprawnych.

 

 1. Na wniosek rodziców, dyrektor przedszkola, do którego dziecko zostało przyjęte, może zezwolić w drodze decyzji na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem. Zezwolenie takie może być wydane przed rozpoczęciem  albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli:                                                                                                 1) przedszkole, do którego zostało przyjęte dziecko, znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko,

2) do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:

a)opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,

b)oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

3) w przypadku wydawania zezwolenia dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie stosuje się ust.9 pkt.1 i pkt. 2 lit.a.

 

 1. Dziecko niepełnosprawne przyjęte do przedszkola otrzymuje legitymację przedszkolną. Ważność legitymacji przedszkolnej potwierdza się w kolejnym roku przez umieszczenie daty ważności i pieczęć podłużną przedszkola.

 

Prawa i obowiązki dziecka oraz procedury odwoławcze

 1. Obowiązki dziecka:                                                        

1)      przestrzeganie zasad i reguł zawartych w grupie,

2)      przestrzeganie zasad i norm dotyczących bezpiecznego pobytu w przedszkolu

3)      przestrzeganie zasad i norm współżycia społecznego, 

4)       przestrzeganie ustalonych w poszczególnych oddziałach zasad pobytu,

5)       współdziałanie z nauczycielem w procesie wychowania, opieki, nauczani i terapii, 

6)      szanowanie odrębności każdego kolegi,

7)      szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności,

8)      uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów, 

9)      przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,

10)   kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych,  

11)   zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek, 

12)   przestrzeganie wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 1. Dziecko ma prawo do:                                                                                              1)akceptacji takim, jakie jest,

2)indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,

3)zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

4)posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić,

5)doświadczenia konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),

6)różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,                                                                                                                 7)zdrowego jedzenia i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,

8)ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej i psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej,                                    9)życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo –dydaktycznym,                                                                                                                 10)właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego zapewniającego bezpieczeństwo,                                                                                  11)jeśli dziecko nie wykonuje obowiązków można je po wysłuchaniu jego opinii i poglądów ukarać nie dając nagrody lub pozbawiając przywileju.

 

 1. Za przestrzeganie praw dziecka w Przedszkolu odpowiedzialni są nauczyciele oraz inni pracownicy przedszkola.

 

 1. Nadzór nad przestrzeganiem praw dziecka pełni dyrektor przedszkola poprzez wspieranie psychiczne osób z problemami, organizowanie szkoleń i spotkań ze specjalistami, dostarczenie informacji na temat instytucji i placówek, które mogą udzielić porady i pomocy, upowszechnienie wiedzy o prawach i wynikających z nich skutkach społecznych.

 

 1. Procedury odwoławcze w przypadku naruszenia praw dziecka:

 

1)      wysłuchanie dziecka przez nauczyciela,

2)      wysłuchanie dziecka przez dyrektora,

3)      odwołanie się rodziców do dyrektora,

4)      odwołanie się rodziców od decyzji dyrektora do władz samorządowych,

5)      odwołanie się rodziców do Rzecznika Praw Ucznia w Kuratorium Oświaty,

6)      odwołanie się rodziców do Rzecznika Praw Dziecka www.brpd.gov.pl,           00-656 Warszawa ul. Śniadeckich 10,

7)      odwołanie się rodziców do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

                               Rozdział VI    RODZICE

 

§ 23

             1.   Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1)      przestrzeganie niniejszego statutu,

2)      respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji,

3)      przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola przez rodziców lub przez upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

4)      terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu,

5)      informowanie o przyczynach dłuższej nieobecności dziecka w Przedszkolu,

6)      niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka,

7)      przyprowadzanie dziecka do Przedszkola w dobrej kondycji zdrowotnej (dzieci z podwyższoną temperaturą i rozstrojem żołądka nie powinny być przyprowadzane do Przedszkola),

8)      dbanie o higieniczny i estetyczny wygląd dziecka,

9)      respektowanie czasu pracy Przedszkola,

10)  rodzice dziecka 5-letniego podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

 

2.  Rodzice mają prawo do:

1)      zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

2)      uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

3)      uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

4)      wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

5)      aktywnego włączania się w życie przedszkola,

6)      wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa np. Radę Rodziców.

 

 1. Rodzic jest odpowiedzialny za rozwój dziecka m.in. prawidłowe wychowanie.

W sytuacji nie wypełniania obowiązków przez rodzica (np. dziecko zachowuje się niekonwencjonalnie, rodzic nie uczestniczy w zebraniach itp.) następuje:

1) rozmowa nauczyciela z rodzicem,

2) rozmowa dyrektora i nauczyciela z rodzicem,

3) zobowiązanie rodzica np. do uczestnictwa w szkole dla rodziców,

4)skierowanie sprawy do sądu rodzinnego.

 

4. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia, a także są  zobligowani do informowania dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o realizacji tego obowiązku do 30 września każdego roku.         W przypadku spełniania powyższego obowiązku poza przedszkolem, obowiązkiem rodzica dodatkowo jest zapewnienie dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu. 

                                                                                                                                   5. Niespełnianie powyższego obowiązku podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

                                                                                                                                   6. Przez niespełnianie obowiązku powyższego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie 1 miesiąca na co najmniej 50% czyli połowę  dni zajęć w miesiącu.

 

§ 24

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy dydaktyczno- wychowawcze i opiekuńcze organizowane są w Przedszkolu co najmniej 3 x w roku szkolnym z inicjatywy dyrektora lub na wniosek rodziców czy nauczycieli.

 

§ 25

     Formy współdziałania Przedszkola z rodzicami

1. Zebrania ogólne -.przynajmniej 1 x w każdym semestrze.

2. Konsultacje z nauczycielem- 1 x w miesiącu.

3. Rozmowy indywidualne z nauczycielem – w miarę potrzeb.

4. Kąciki dla rodziców, umieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń i w internecine- na bieżąco.

5. Prezentacja prac dzieci w przedszkolu lub przez internet – co najmniej 2 x w miesiącu.

6. Prezentacja zdjęć z życia przedszkola w budynku przedszkola lub przez internet - na bieżąco.

7. Prezentacja prac w gablotach gminnych- 1x na 3 miesiące.

8. Umieszczanie artykułów o działalności przedszkola w prasie lokalnej i regionalnej -co najmniej 4 x w roku.

9. Organizacja uroczystości i wycieczek-zgodnie z kalendarzem uroczystości .

10. Zajęcia otwarte – jeden raz w roku w każdej grupie.

11. Prowadzenie zajęć przez rodziców dla dzieci-co najmniej 2 x w roku.

12. Prowadzenie prelekcji przez rodziców-w zależności od potrzeby.                                13. Spotkania adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych organizowane w ostatnich dniach czerwca i sierpnia.

 

     Rozdział VII    NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

                                                          § 26

 1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli określają odrębne przepisy.
 3. Dyrektor przedszkola jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Przedszkola w Michowie.
 4. Status prawny pracowników przedszkola określa ustawa o pracownikach samorządowych i ustawa Karta Nauczyciela.

 

§ 27

1. Zadania, prawa i obowiązki nauczyciela w przedszkolu.

 

1)Nauczyciel obowiązany jest:

a)rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

b)wspierać każde dziecko w jego rozwoju,

c)dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,

d)kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

e)dbać o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

 

2)Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, poszanowaniem godności osobistej dziecka.

 

3) Do obowiązków nauczyciela należy:                                                                                 a)realizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego,                                  b)planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z                                                                                                                                   obowiązującym programem, oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość i wyniki,                                                                                                                                 c)prowadzenie obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,

d)stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,                          e)odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu              w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów, itp.,

f) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami

g)planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

h)dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troskę o estetykę pomieszczeń,                                                                                                         i)eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

j)współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,                                                                                                                        k)realizacja zaleceń dyrektora oraz osób kontrolujących,                                                       l)czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,                                                                                                                                  ł)inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

m) realizacja wszystkich postanowień z bieżącej działalności placówki.

 

4)Do zadań nauczyciela wynikających z pomocy psychologiczno- pedagogicznej należy w szczególności:

a)rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci,

b)określenie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci,

c)rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych i trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i uczestnictwo w życiu przedszkola,

d)podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania,

e)współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dziecka, barier i ograniczeń w środowisku utrudniającym funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań,

f)współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,

g)prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci którą w roku poprzedzającym pójście dziecka do szkoły kończy analizą i oceną jego gotowości do podjęcia nauki w szkole( diagnoza przedszkolna) oraz dokumentowanie tych obserwacji,

h)informowanie dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną i udzielanie tej pomocy dzieciom,

i)opracowywanie miesięcznych planów pracy,

j)prowadzenie dokumentacji oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami,

k)współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

                                         

5)Inne czynności nauczyciela wykonywane w ramach 40 godz. tygodnia pracy:

a))organizowanie zebrań z rodzicami, co najmniej 2 razy w roku,

b)organizowanie imprez okolicznościowych,

c)branie udziału w konkursach, przeglądach,

d)dbałość o pomoce dydaktyczne, bieżący przegląd, drobne naprawy,

e)samokształcenie zawodowe,

f)przygotowywanie aktualnych informacji dla rodziców,

g)gromadzenie informacji o nowościach, wydawniczych oraz informacji o nowych pomocach dydaktycznych,

h)dbanie o estetyczny wystrój korytarza, sali zajęć,

i)branie czynnego udziału w posiedzeniach rad pedagogicznych,

j)branie udziału w dokształcaniu i doskonaleniu zawodowym,

k)praca w zespołach zadaniowych,

l)przygotowanie pomocy do zajęć.

 

6)Nauczyciel powinien:                                                                                                     a)prowadzić działania prozdrowotne i promować zdrowy styl życia,                                      b)dbać o atmosferę zaufania i partnerstwa w grupie, co daje możliwość swobodnego wypowiadania oraz rozwiązywania problemów,                                                c)otaczać indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymywać kontakt z ich rodzicami w celu:                                                                                                  -poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,                                                               -ustalenia form pomocy w działaniach dydaktyczno-wychowawczych wobec dzieci,                                                                                                                                        -włączenia ich w działalność Przedszkola.

 

7)Nauczyciel ma prawo do:                                                                                               a)korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.,                                                                                           b)stosowania takich metod nauczania i wychowania, które dają dziecku pełne możliwości rozwoju psychicznego i intelektualnego, uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne,                                                                                                                  c)wyboru programu wychowania przedszkolnego spośród dopuszczonych do użytku przedszkolnego lub opracowania programu autorskiego,                                            d)podnoszenia swojej wiedzy ogólnej i zawodowej korzystając z wszelkich form doskonalenia zawodowego.                                                             

8)Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami.   Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora(autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.                                                                                                        9)Zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony oraz spełniać określone prawem wymogi.                                                    10)Nauczyciel w realizacji programu wychowania przedszkolnego ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne oraz do wyboru innych pomocy dydaktycznych.                                                                          11)System awansu zawodowego nauczycieli określają odrębne przepisy.                             12)Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może zobowiązać nauczyciela do podjęcia doskonalenia zawodowego w określonej formie.                                    13)Nauczycielowi przysługuje wyposażenie jego stanowiska pracy, umożliwiające realizację dydaktyczno-wychowawczego programu nauczania.                                      

                                                             

2. Zadania logopedy:

1)diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci,

 2)prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulowania rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,

3)podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,

4)wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:                                                      a)rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,                                                                                              b)udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

                                                                                                                                                                                   § 28

 1. Zakres obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych.

 

1)      W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.

2)      Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

3)      Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci.

4)      Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.

 1. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

 

 1. Ogólne zadania pracowników administracji i obsługi:

1) Zadania sekretarki.

a)przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozdział korespondencji oraz przesyłek,

b))wysyłanie korespondencji i przesyłek,

c)przyjmowanie faksów oraz obsługa poczty elektronicznej itp.

d)sporządzanie czystopisów pism oraz ich powielanie,

e)udzielanie informacji interesantom,

f)prowadzenie spraw personalnych pracowników obsługi oraz teczek akt osobowych,

g)przygotowywanie list obecności i grafików rozkładu czasu pracy,

h)przygotowywanie sprawozdań, w tym statystycznych,

i)prowadzenie ksiąg inwentarzowych,

j)prowadzenie składnicy akt przedszkola,

k)reprezentowanie na zewnątrz interesów przedszkola w sprawach wynikających z zakresu czynności,                                                                                                      l)wyliczanie czasu pobytu dziecka w przedszkolu, sporządzanie wykazu liczby dni pobytu dzieci w przedszkolu korzystających z refundacji dożywiania,

ł)prowadzenie rejestru naliczeń opłat przedszkolnych za każdy miesiąc z ujęciem: imiennym dziecka, kwoty naliczenia z wyżywienia, kwoty naliczenia za świadczenia przedszkolne, odsetki ustawowe za zwłokę i łącznej kwoty do zapłaty,

m)informowanie rodziców o wysokości opłat za przedszkole,

n)sporządzanie na koniec miesiąca zestawienia dzieci korzystających ze świadczeń przedszkola oraz z refundacji kosztów dożywiania.

 

2)Zadania kucharki i pomocy kuchennej.

a)pracownicy zatrudnieni w kuchni sporządzają posiłki właściwej jakości, zgodnie z normami, z uwzględnieniem ustalonej dziennej stawki żywieniowej, na czas określony rozkładem czasu pracy przedszkola,                                                                     b)kucharka sporządza codziennie próbki wszystkich potraw spożywanych przez dzieci,

c)przestrzega instrukcji zawartych w DPH i DPP oraz HACCP,

4)utrzymuje w idealnej czystości kuchnię, naczynia i sprzęt kuchenny.

 

3)Zadania intendentki.

a)zaopatruje przedszkole w żywność i artykuły gospodarcze,

b)wydaje codzienne racje żywnościowe obowiązujące w przedszkolu,

c)prowadzi zapis wydawanych produktów w kartotekach i raportach żywieniowych,

d))sporządza miesięczne sprawozdanie żywnościowe,

e)układa wraz z kucharką jadłospis,

f)przestrzega instrukcji zawartych w DPH i DPP oraz HACCP,

g)systematyczność i prawidłowość sporządzania tygodniowych jadłospisów, z przestrzeganiem ustalonej dziennej stawki żywieniowej,

h)przestrzeganie zużycia produktów żywnościowych zgodnie z ich przeznaczeniem, terminem przydatności do spożycia i odpowiednimi normami,

i)dbanie o prawidłowe funkcjonowanie stołówki przedszkolnej, nadzór nad przestrzeganiem systemu HACCP.

 

4)Zadania pomocy nauczyciela.

a)spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków,

b)wykonywanie czynności zleconych przez dyrektora i nauczycielkę oddziału,

c) utrzymanie w czystości sal zajęć i innych pomieszczeń przedszkola,

d) przygotowanie pomocy do zajęć.

 

5)Zadania woźnej.

a)) a)spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków,

b)wykonywanie czynności zleconych przez dyrektora i nauczycielkę oddziału,

c) utrzymanie w czystości sal zajęć i innych pomieszczeń przedszkola,

d)dbanie o stan techniczny urządzeń w przedszkolu,

e)dokonywanie prostych napraw, zamykanie pomieszczeń przedszkola,

f)utrzymywanie ładu i porządku  na terenie przedszkola,

g)dbanie o czystość chodników, usuwanie śniegu, posypywanie piaskiem.

 

       Rozdział VIII     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 29

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne   

    przepisy.

3.Za stan zabezpieczenia majątku Przedszkola odpowiada dyrektor.                                  4.Majątek może być przekazywany lub zbywany za zgodą organu prowadzącego.                                                                                                               5.W przypadku likwidacji Przedszkola majątek i dokumentację przejmuje organ prowadzący, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.

6.Przedszkole tworzy, łączy, przekształca w inną formę organizacyjno-prawną i likwiduje organ prowadzący.                                                                                               7.Należności i zobowiązania zlikwidowanego Przedszkola przejmuje organ prowadzący.                                                                                                                      8.Likwidując lub przekształcając Przedszkole, organ prowadzący określa przeznaczenie mienia znajdującego się w użytkowaniu Przedszkola.

 

§ 30

1.Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

a)      Zapoznanie rodziców ze statutem na zebraniu ogólnym i umieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola,

b)      Udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora przedszkola.                             

 

 

 

 

Za zgodność z protokołem Rady Pedagogicznej z dnia 15 listopada 2017r.                                                                                       

 

 

                                                                

 Przewodniczący Rady Pedagogicznej

                                                                                        Przedszkola w Michowie

                                                                                            Anna Tokarzewska

  

Opracowanie: szkolnastrona.pl